نویسنده = منصور امینی
تعداد مقالات: 10
1. احترام به حق مالکیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 20، شماره 79، پاییز 1396، صفحه 171-193

منصور امینی؛ سید صادق کاشانی


4. تعهد بیمه گذار به خودداری از اظهار نادرست در مرحله ی مذاکرات پیش قراردادی

دوره 15، شماره 110، پاییز 1391

منصور امینی؛ وحید قاسمی عهد


5. دعوی مستقیم مفهوم،شرایط و آثار

دوره 15، شماره 117، تابستان 1391

منصور امینی؛ علی محمد میرزایی


6. قراردادهای اجباری

دوره 14، شماره 146، پاییز 1390

منصور امینی؛ علی صداقتی


7. تحلیل مقایسه ای " CLC"1969 و پروتکل 1992 در مورد مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی

دوره 14، شماره 109، تابستان 1390

منصور امینی؛ محمد جعفری مجد


10. وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرارداد تعهد به فروش عین معین

دوره 11، شماره 139، زمستان 1387

منصور امینی؛ حسین اعظمی چهار برج