نویسنده = حسن شم آبادی
تعداد مقالات: 1
1. مسئولیت مدنی تفویت فرصت در حقوق ایران

دوره 13، شماره 105، تابستان 1389

حسن شم آبادی