موقعیت زنان بزه دیده خشونت خانوادگی در فرایندهای میانجی گری سنتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیاردانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیده خشونت خانوادگی علیه زنان پدیده ای رایج است که از قرن ها پیش به عنوان نمونه بارز مردسالاری ، درجوامع مختلف مورد توجه بوده است . اما در جوامع سنتی و با توجه به فرهنگ حاکم بر آن ، پایین بودن سواد ، شرایط نامناسب اقتصادی ، طیف وسیعتری از این خشونت به چشم می خورد. در این گونه بافت ها تلاش می شود تا با استفاده از فرایند های غیررسمی و مراجعه به جلسات ریش سفیدی اختلافات ایجاد شده بین طرفین حل و فصل شود. پژوهش حاضر گزارشی از یافته های حاصل از بررسی مشارکت زنان بزه دیده در فرایندهای سنتی میانجی گری کیفری در استان گلستان است . در این پژوهش  ،24 نمونه مورد بررسی قرار گرفت ، که از این تعداد 10 نفر به روش کیفی مورد مصاحبه قرار گرفتند ، 10 نمونه پرونده در زمینه خشونت های خانوادگی مورد مطالعه قرار گرفت و بقیه حاصل شرکت و مشاهده مستقیم در جلسات میانجی گری است .  یافته های تحقیق نشان دهنده این است که ، این گونه برنامه ها زمینه را برای حضور و مشارکت زنان فراهم کرده و با به رسمیت شناختن بزه دیدگیشان ، باعث تحکیم بنیان خانواده می شود . عدم وجود تدابیر لازم برای تامین امنیت زنان و عدم وجود رضایت باطنی برای مصالحه از جمله معایب اصلی این برنامه برای زنان بزه دیده این گونه جرائم است. در این پژوهش با بررسی ماهیت جرم خشونت خانوادگی و جایگاه آن در فرایندهای میانجی گری به بررسی جلوه ها و چالش های مشارکت زنان در فرایند های سنتی پرداخته در نهایت راهکارهایی را برای بهبود شرایط موجود در این گونه فرایندها ارائه داده است

عنوان مقاله [English]

The Situation of Victim Women of Family Violence in the Traditional Mediation Processes

نویسندگان [English]

  • mohamad farajiha 1
  • mehrnaz mollaparvari 2
1 دانشیاردانشگاه تربیت مدرس
2 کارشناس ارشد دانشگاه تربیت مدرس
فهرست منابع الف) منابع فارسی کتاب 1 .جمشیدی، علی رضا، سیاست جنایی مشارکتی، تهران: انتشارات میزان، 1390 . 2 .رنجبران ، قاسم و الهه دبیـرزاده، خشـونت بـر زنـان در قـوانین کیفـری ایـران و اسـناد بینالمللی، تهران: نشر فرهنگ شناسی ، 1390 . 3 .اداره کل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سـازمان ملـل متحـد ، مرکـز بـین المللـی پیشگیری از جرم، عدالت برای بزهدیدگان، ترجمه علی شایان، تهران: انتشـارات سلسـبیل، .1389 4 .کار، مهرانگیز، پژوهش درباره خشونت علیه زنان در ایـران، تهـران: انتشـارات روشـنگران و مطالعات زنان، 1381 . 5 .مهرا، نسرین، زن و حقوق کیفری، (مجموعه مقالات ، نتایج کارگروهها و اسناد نخسـتین همـایش بینالمللی زن و حقوق کیفری؛ گذشته، حال، آینده – تهران، آذر 1383 ،( تهران: انتشارات سلسبیل ، .1384 مقاله 6 .حسامی، سمیه، «حمایت از زنان بزهدیده خشونت خانگی در تحقیقـات پلیسـی»، مجلـه حقوقی دادگستری، پاییز و زمستان 1384 ،شمارههای 52 و 53 . 7 .سالاری فر، محمدرضـا، تبیین علل و زمینههای خشونت خانگی، فصـلنامه مطالعـات اسـلام و روانشناسی، بهار و تابستان 1388 ،شماره 4 . 8 .عظیم زاده، شادی، پویایی جلوههای سیاست جنایی در حمایت از زنان بـزهدیـده، مجلـه حقوقی دادگستری، پاییز و زمستان 1384 ،شمارههای 52 و 53 . پایان نامه و مقاله 9 .خشنودی، الهـام، «کاربرد برنامههای عدالت ترمیمی در پروندههای خشـونت خـانگی»، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، زمستان 1392 . 10 .عباسی، مصطفی، «افقهای نوین عدالت ترمیمی در میانجیگـری کیفـری»، پایـاننامـه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 82-1381 . فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 82 موقعیت زنان بزهدیده خشونت خانوادگی در فرایندهای... 151 ب) منابع انگلیسی Books: 11. Bagshaw. Dale, “Family violence and mediation. Does culture make a difference?”, Hawke Research Institute’s Centre for Peace, Conflict and Mediation University of South Australia, 2008. 12. Bush, R. A. B., & Floger, J. P, The promise of mediation: Responding to conflict through empowerment and recognition, (1st ed.). San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1994. 13. Daly. Kathleen, Feminist theory, Feminist and Anti-Racist Politics, and Restorative Justice, Cullompton: Willan Publishingc,Handbook of Restorative Justice , 2005. 14. Dissel. Amanda, Ngubeni. Kindiza,« Giving Women their Voice:Domestic Violence and Restorative Justice in South Africa» , Center for The Study of Violence and Reconciliation, 2003, Centre for the Study of Violence and Reconciliation, available at: http://www.csvr.org.za/18.-Fuchs .Anne , The Exceptions to Minnesotas Alterenative Dispute Resolution , Rule 114, The Battered Women’s Justice Project, 2011, available at : https://www.revisor.mn.gov/court_rules/rule.php?type=gp&id=114. 15. Laue, J., & Cormick, G. The ethics of intervention in community disputes. In G. Bermant, H. C. Kelman, & D. P. Warwick (Eds.), The ethics of social intervention. Washington: Halsted Press, 1978. 16. Lynn Beckett . Susan, «Battered Womens Perception of Divorce and Custody Mediation : A Qualitative Analysis» , A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the Master of Arts degree in Conflict Resolution in The McGregor School of Antioch University, 2001. 17. Payne. Darrell, Wermeling. Linda,« Domestic Violence and the Female Victim: The Real Reason Women Stay!», Journal of Multicultural ,Gender and Minority Stuies, ,2009. Articles: 18. Amoakohene, M.L,”Violence against women in Ghana: a look at women's perceptions and review of policy and social responses”, Social Sciences & Medicine , No 59 , Issue 11, 2004.P 2373-2385 19 Cobb, S. “Empowerment and mediation: A narrative perspective”. Negotiation Journal ,vol 9, Issue 3 ,1993. P 245-259 20. Coker. Donna, “Enhancing Autonomy for Battered Women: Lessons From Navajo Peacemaking”, UCLA Law Review, vol 47, No 1, 1999. P 77-78 فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 82 موقعیت زنان بزهدیده خشونت خانوادگی در فرایندهای... 152 21. Grauwiler. Peggy, “Voices of women: Perspectives on decision-making and the management of partner violence”, Children and Youth Services Review, vol 30, Issue 3, 2008.p315 22. Lavi. Dafna ,”Till Death Do Us Part?: Online Mediation As an Answer to Divorce Cases Involving violence” , North Carolina Journal of Law and Technology, vol 16, Issue 2, 2015.p265 23. Lerman. Lisa G, “Mediation of Wife Abuse Cases: The Adverse Impact of Informal Dispute Resolution on Women”, Harvard Women's Law Journal, Vol 7, 1984 .p 65-67 24. Loomis. Kerry, “Domestic Violence and Mediation: A Tragic Combination for Victims in California Family Court”, California Western Law Review, Vol 35, No 2 ,1999.p312 25. Pearson . Jessica, “Mediation When, Domestic Violence Is a Factor: Policies and Practices in Court base Divorce Program” Conflict Resolusion Quarterly, Vol 14 ,Issue 4 , 1997,.,,,,,,,,,,,,,c 26. Thompson . Megan G, “Mandatory Mediation and Domestic Violence: Reformulating the Good-Faith Standard”, Oregon Law Review, Vol. 86 , 599 , 2008.p 612