تحول نظام مسئولیت بین المللی دولت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

حمایت از سرمایه گذار ی در چارچوب حقوق بین ا لملل عرفی به صور ت مسئولیتبین ا لمللی دولت در رفتار با بیگانگان مطرح شده است. در گذشته مداخله دولتها دراموال اتباع بیگانه بیشتر به شکل مصادره صورت م یگرفت و استناد به مسئولیت دولتناشی از مصادره نیز در چارچوب دعوایی بین دو دولت مطرح م یگردید. در دهه ها  اخیرموضوع حقوق بین الملل سرمایه گذاری جایگاه مستقل و مهمی به دست آورده و درچارچوب معاهدات سرمای هگذاری این امکان به سرمایه گذاران به عنوان اشخاصخصوصی داده شده است که در موارد نقض استانداردهای حمایتی مندرج در اینمعاهدات از سوی دولت میزبان، با طرح دعوا در داوری به مسئولیت این دولت استنادجویند. بنابراین استناد به مسئولیت در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری صرفا در موردمصادره اموال سرمایه گذار نیست.امکان استناد به مسئولیت دولت از سوی سرمایه گذاران، در پرتو حقوق سرمایه گذار درمعاهدات دوجانبه و چندجانبه به این مسئولیت چهر های خاص م یبخشد و قواعد آن را تاحدودی از نظام عام مسئولیت دولت جدا م یکند. این ویژگی در بسیاری از موارد مستلزماعمال نظام فرعی مسئولیت دولت است که در چارچوب این معاهدات به وجود می آید .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

 Evolution of the State Responsibility Regime in InternationalInvestment Law 

چکیده [English]

The protection of investors in customary international law has beenaddressed in the context of state responsibility for the treatment of aliens.State interference with the property of aliens used to be exclusively in theform of expropriation, with responsibility for expropriation invoked in aninter-state level through the mechanism of diplomatic protection. In recentdecades, international investment law has obtained a significant position and,with the emergence of investment treaties, foreign investors enjoy directaccess to arbitration to invoke the responsibility of host states for breachingthe standards of protection provided in these treaties. Consequently, stateresponsibility for prejudicing the rights of foreign investors can also beinvoked in cases other than expropriation. The invoking of stateresponsibility by foreign investors, coupled with the nature of rights ofinvestors in investment treaties, gives state responsibility for breach ofstandards of investment protection the peculiar characteristic of excludingthe general rules of state responsibility in international law. This, then,would entail the application of a sub-system of state responsibility created byinvestment treaties.KeywordsInternational investment law, State responsibility, Treatment of aliens,Diplomatic protection, Investment treaties.