تلاقی گاه ضرورت و آزادی « عصر روشنگری و تکوین فلسفه حقوق »

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این مقاله مطالعه انتقادی فلسفه حقوق عمومی در دوران جدید است. در آغاز، آن نظرگاهیدر عصر روشنگری نقد شده است که خود را دارای قواعدی جهانی م یخواند که با خردجهانی آفریده شده است. قرارداد اجتماعی نظریه بنیادین فلسفه سیاست و حقوق در دورانمعاصر است که از هابز تا لاک پرورانده شده و در روسو جهت آن به کلی دگرگون شدهاست. در ابتدای امر قرارداد اجتماعی به معنای توافق دو جانبه میان شهروندان برای ایجادجامعه مدنی است اما در اندیش ههای روسو قرارداد اجتماعی به کلیتی می انجامد که او آن رااراده عمومی م یخواند و از نظر روسو معیاری برای مشروع دانستن پایه های قدرت است.روسو بر این باور است که اراده عمومی مشارکت میان حکومت و مردم بر اساس اصلتساوی است و به این ترتیب تمامی تفاو تهای بازگفته را نابود م یسازد. این رویکرد که بارهیافت های لیبرال معارض است از سوی کانت پشتیبانی م یشود که در بخش پایانی بادیدی منتقدانه به آن توجه شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

 Creation of Philosophy of Law in the Enlightenment Age

چکیده [English]

This articlecomprises a critical study of the philosophy of public law in themodern age. First, the Enlightenment period is introduced in which universalrules that have been created by universal reason are posited. It notes that acontradiction has been identified in Social Contract Theory which is thefundamental theory of contemporary legal and political philosophy thatdeveloped from the thinking of Hobbes to Locke and whose direction was,finally, changed by Rousseau. At first, a‘social contract’referred to abilateral agreement among the citizens for creation of civil society.However,according to Rousseau, Social Contract Theory led to a wholewhich he called the ‘general will’ (volonté génerale) and which wasregarded as a criterion for the legitimacy of power in Rousseau’s point ofview. He regarded that the general will represents cooperation between theGovernment and people on the basis of equality, and destroys all thedifferences have been invoked in this matter.This attitude is in opposition tothe liberal approaches followed by Kant and, as such, is criticized in the finalsection of the article.KeywordsLiberty, Natural society, Natural law, State citizens, Enlightenment Ages,understanding from a mathematical point of view, Social Contract, Publicvolition