بررسی تطبیقی و تحلیل تعریف حمله سایبری از منظر دکترین، رویه- کشورها و سازمان های بینالمللی در حقوق بینالملل

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

چکیدهرشد فزاینده تکنولوژی در حوزه اطلاعات و ارتباطات، تهدیدهایی نیز به دنبال داشتهاست که حمله سایبری نمونه بارز چنین تهدیدی محسوب میگردد. تبعات چنین حملاتیبه حدی جدی است که بازیگران بین المللی به ویژه دولتها را جهت اتخاذ رویه هایمناسب و مواضع سیاسی-حقوقی به تکاپو واداشته است. مهم ترین چالش فراروی اینموضوع مسئله مفهوم شناسی و تعریف حمله سایبری و لزوم تبیین و تعیین دایره مفهومیاین پدیده است که در میان رویه رسمی کشورها و سازما نهای بین المللی به شدتاختلافی است، به طوری که تاکنون هیچگونه اجماعی در خصوص تعریف حمله سایبریحاصل نشده است. پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی به بررسی و تحلیل تعاریف ارائهشده از حمله سایبری از دیدگاه برخی کشورها و سازما نهای بی نالمللی پرداخته و درنهایت فقدان چنین اجماع حقوقی را در حقوق بین الملل به عنوان یک چالش جدیقلمداد کرده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Review and Analysis of the Notion of CyberAttack in the Light of Doctrine, States Practice andInternational Organizations within International Law

چکیده [English]

With the growth of technology in the field of information andcommunication, some different types of threats have appeared of whichcyber attacks are the most prominent instances in cyberspace. The negativeconsequences of such attacks are so vast and dangerous that internationalactors are attempting to take appropriate measures in this era. The mostimportant challenge is the definition of ‘cyber attack’ and, also, describingits different aspects which is differentiated between the official position ofStates and also among international organizations. Up until now, noconsensus has been achieved on the definition of cyber attack. With itscomparative approach, this survey tries to provide and analyze the currentdefinitions of cyber attack. Finally, this papertakes the position that a lack ofconsensus in this regard should be considered as a major challenge toInternational Law.KeywordsCyber attack, Cyber security, Statepractice, International organizations,Information operations