تلاقی گاه ضرورت و آزادی «عصر روشنگری و تکوین فلسفه حقوق»

نویسنده

چکیده

چکیده : این مقاله مطالعه انتقادی فلسفه حقوق عمومی در دوران جدید است.در آغاز ،آن نظرگاهی در عصر روشنگری نقد شده است که خود را دارای قواعدی  جهانی می‌خواند که با خرد جهانی آفریده شده است. قرارداد اجتماعی نظریه بنیادین فلسفه سیاست و حقوق در دوران معاصر است که از هابز تا لاک پرورانده شده و در روسو جهت آن به کلی دگرگون شده است.در ابتدای امر قرارداد اجتماعی به معنای توافق دو جانبه میان شهروندان برای ایجاد جامعه مدنی است اما در اندیشه‌های روسو قرارداد اجتماعی به کلیتی می‌انجامد که او آن را اراده عمومی می‌خواند و از نظر روسو معیاری برای مشروع دانستن پایه‌های قدرت است.روسو بر این باور است که اراده عمومی مشارکت میان حکومت و مردم بر اساس اصل تساوی است و به این ترتیب تمامی تفاوت‌های بازگفته را نابود می‌سازد.این رویکرد که با رهیافت‌های لیبرال معارض است از سوی کانت پشتیبانی می‌شود که در بخش پایانی با دیدی منتقدانه به آن توجه شده است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The creation of philosophy of Law in the age of enlightenment