چند فرهنگ‌گرایی، دولت و حقوق اقلیت‌ها

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چند فرهنگ‌گرایی در کنار مباحثی چون حقوق اقلیت‌ها و شهروندی چند فرهنگی امروزه نقش مهمی در بسط عدالت و تضمین حقوق دارد و چندین دهه است که در مرکز توجه اندیشه‌ورزان قرار دارد. از سویی اما این مکتب فکری چه در حوزه اندیشه و چه در حوزه عمل، مورد نقدهای جدی قرار گرفته است. این نقدها گاه معطوف به رعایت اصل بی‌طرفی دولت در اندیشه لیبرال بوده و گاه از سوی طیفی از اندیشمندان ارائه ‌شده که چند فرهنگ‌گرایی را بی‌ارتباط با مفهوم عدالت و مسبب گروه‌گرایی دانسته‌اند. برای رسیدن به یک شهروندی چند فرهنگی، که هم در جهت رعایت آزادی‌های اساسی بشر باشد و هم تضمین‌کننده عدالت، توجه به سیر تحول چند فرهنگ‌گرایی و نقدهای وارد بر آن اهمیت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

چند فرهنگ‌گرایی، دولت و حقوق اقلیت‌ها