ماهیت حقوقی شورای رقابت و تجدیدنظر از آرای آن

نویسندگان

1 مدرس مدعودانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و دادیار دادسرای دیوان عالی کشور

2 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

شورای رقابت که با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 ایجاد شد مهم‌ترین نهاد ناظر بر رقابت در حقوق ایران است. بدیع بودن چنین تأسیسی در نظام حقوقی ما ابهاماتی پیرامون جایگاه وعملکرد آن به وجود آورده است.در این مقاله به دو نمونه از ابهامات مربوط بهماهیت حقوقی شورای رقابت و نحوه‌ تجدیدنظر از آرای آن پرداخته خواهد شد؛ بدون تردید، چیستی شورای رقابت و شناسایی آن به تبیین جایگاه حقوقی نهاد یادشده و ارزیابی آراء صادره کمک خواهد کرد. بر همین اساس، فصل اول این مقاله، نهادهای ناظر بر رقابت سایر نظام‌های حقوقی را در دو قالب نهادهای دارای ماهیت اداری و ماهیت قضایی موردبررسی قرار می‌دهد. پس از مطالعه‌ویژگی‌ها و انواع چنین نهادهایی، نظریه‌ اداری یا قضایی بودن ماهیت شورای رقابت در حقوق ایران تحلیل می‌شود. فصل دوم، به تجدیدنظر از آرای شورای رقابت اختصاص دارد. مراجع تجدیدنظر از آرای نهادهای ناظر بر رقابت ممکن است ماهیتی اداری یا قضایی داشته باشند. بررسی صلاحیت مراجع مختلف (شامل هیئت تجدیدنظر، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور و محاکم عمومی دادگستری) برای رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات شورای رقابت از دیگر موارد مطرح‌شده در این مقاله است.

کلیدواژه‌ها