مالیات بردرآمد اموال فکری

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی و رئیس مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران.

چکیده

حجم فزاینده مبادلات تجاری اموال فکری بر ضرورت به کار گیری سیاس ت مناسبمالیاتی نسبت به حقوق مالکیت فکری تأکید دارد. در این خصوص موضوع در خور توجهنقش سیستم مالیاتی در دستیابی به مقاصد حقوق مال کی ت فک ری در راست ای تر ویجابداعات و ارتقای توسعه اقتصادی و فرهنگی است. اقتضائات خاص نظام حقوق مالکی تفکری عملا أخذ مالیات و مشخصا اعمال قواعد عمومی مالیاتی را بر دارای یهای فک ریچالش برانگیز و پیچیده م یسازد. در مقاله کنونی چگونگی أخذ مالیات بر درآمد و وجوهحاصل از اشکال دادوستد تجاری اموال فکری، با مطالعه تطبیقی رفتار داخلی مالیات بردرآمد برخی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد بررس ی قرا ر م یگی رد. درخاتمه به منظور طراحی چارچوب حقوقی مطلوب و ویژه برای قواعد مالیاتی راهکاره ایپیشنهادی ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Taxation on Intellectual Property Proceeds

چکیده [English]

Increasing volume of intellectual property business transactions underlines the need for a sound tax policy governing intellectual property rights (IPR). In this respect an important issue deserving attention concerns the role of the tax system in achieving Intellectual Property law's objectives including fostering innovation and promoting economic and cultural development. Practically taxation on intellectual assets and especially applying general tax rules because of special characteristics of them has become a challenging and complicated matter. In this paper we make a comparative study of domestic income tax treatment of IP business transactions from the perspectives of some developed and developing countries. At the end in order to designing appropriate and special legal framework for tax rules some points are suggested.Keywords:IP business transactions, Tax treatment, Research and development, Model tax treaties, Intellectual property valuation.