تعامل سازمان بین المللی کار و سازمان تجارت جهانی در تضمین استانداردهای بنیادین کار (موضوع اعمال تحریم ها)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی.

3 کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

طی دهه گذشته تعامل میان استانداردهای کار و تجارت بی نالمللی به یک مسئله مهم درروابط میان کشورهای پیشرفته صنعتی و در حال توسعه تبدیل شده اس ت. بسیاری ازمخالفان این تعامل، به دوگانگی این دو نهاد- سازمان بی نالمللی کار و سازمان تجارتجهانی- اشاره م یکنند و معتقدنداز نظر ساختار این دو سازمان بی نالمللی بسیار متفاوتهستند. عل یرغم اختصاص انجام برخی از امور توسط سازمان بی نالمللی کار و برخیدیگر توسط سازمان تجارت جهانی، اما همچنان انجام برخی از کارهامشترک توسط هردو صورت میپذیرد.در این مقاله به نقد سیستماتیک برای ایجاد ارتباط بین سازمان تجارت جهانیواستانداردهای بنیادین کار از طریق اعمال تحری مها پرداخته شده است. دراین نقد به اینموضوع اشاره شده که به طور کلی برقراری چنین ارتباطی به راحتی امکان پذیر نمیباشد،اما نقش بسیار قابل توجه این دو سازمان (سازمان بی نالمللی کار و سازمان تجارتجهانی) را در ارتقا استانداردهای بنیادین کار نم یتوان نادیده گرفت و این مقاله درصددارائه راه حل مؤثر و مناسبی برای حل مشکلات این ارتباط اس ت. در این راستا برا یحصول کامل به هدف ارتقا استانداردهای بنیادین کار باید از ابزارهای گوناگون همچون  

کلیدواژه‌ها