مؤلفه های رسانه آزاد در پرتو رویه قضایی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

رسانه آزاد مفهومی است که با ظهور تجدد پا به عرصه وجود گذاشت؛ رسانهای که دنیایمدرن درپی ساختن آن بود. رسانهای آزاد است که تحت کنترل و قاعد هگذار ی نارو ا و بیمورد دولت نیست و از تأثیرات منفی اقتصا د بخ  خصوص  همچو ن فشارها یتبلیغاتی اقتصادی و تجاری بخش خصوصی آزاد است. یک رسانه آزاد و مستقل به دنبال اطلاع رسانی به بیندگان، شنوندگان یا خوانندگان خود است؛ اطلاعاتی که آنها ر ا برا ی  ایفای نقش کامل شهروندی در جامعه آماده میسازد. از طرف دیگر ظهور مدرنیته و ورود مفاهیمی چون کنترل و نظارت همواره سبب میشود که دولت به رسانه ها با بدبینی و بدگمانی نظاره کند و از این رو، احتمال مقابله با آنها بسیار زیاد است. وجود ی که  رسانهآزاد و مستقل برای یک جامعه آزاد امری ضروری است. رسانه آزاد اما خود به محیطیمناسب برای رشد و نمو نیاز دارد. به عبارت بهتر روزنامهنگار برای آنکه آزادانه به بیان وانتشار اطلاعات بپردازد نیاز به محیط مناسب دارد و قواعدحقوقی مناسب در ایجاد اینمحیط بسیار مؤثر است. این نوشتار بر آن است تا با مطالعه پروندههای مختلف و رویه های قضایی متعدد به شناسایی مؤلفههایی بپردازد که رسانه را برای ایفای کارویژه اصلی خود یعنی نظارت بر دولت آماده میکند. به یقین، مطالعه رویه های قضایی به عنوانابزاری برای تفسیر قانون و گاه منبعی از حقوق جوامع میتواند در شناسایی این مؤلفه ها راه گشا باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elements of free Press in the Light of Legal Jurisprudence

چکیده [English]

A free and independent press is an essential factor to any free society. A press which modern society wanted to construct, is a Press that is not subject to undue government control and regulation; one that is free from undue financial influence from the private sector, including advertisers, and economic or business pressures from private sector businesses. A free and independent Press provides its readers, viewers, and listeners with the information they need in order to participate fully as citizens in a free society. On the other hand, emergence of modern revelations and introduction of the concept of monitoring are the causes of government’s pessimism towards Press. Press need a free society to act and breath and legal frameworks make this environment available. Study of judicial procedures as means of interpretation and source of law can be useful for recognizing the elements of a free press. This article tries to recognize these elements through study of deferent cases and proceduresKeywords:Free Press, Judicial Procedure, Freedom of Expression, Monitoring the Government Watchdog Journalism.