از جرم شناسی علت شناختی تا جرم شناسی شناختی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه کاشان

10.22034/jlr.2015.56327.11125

چکیده

اگرچه جرم به عنوان پدیده اجتماعی زی ر ت أثیر عوامل انسانی (درونی) و غیرانسانی(بیرونی) است با این همه محتوای ذهن آدمی تأثیر برجسته ای بر پدید آوردن جرم دارد .هدف این مقاله شناخت نقش این محتوا در ارتکاب جرم برخی جرائم است. این شناختبا بهره گیری از ابزار کتابخانه و مراجعه و تحلیل آرای جامعه شناسی، روا نشناسی، روانشناسی اجتماعی و همین گونه به روش اسنادی انجام شده است.این مقاله نشان میدهد برخی رفتارها بر گرفته از فهم و تفسیری است که شخص ازیک موقعیت دارد. این تفسیر خود زیر تأثیر باورها و انتظارات ا و است. گاه نه رخدادبیرونی (عینیت) بلکه تفسیر آن (ذهنیت) جر مزا است. به این رو، برای پیشگیری از وقوعبرخی جرائم باید بستر تضارب آرا فراهم و باورهای خشونت آفرین و جرم زا در ذهن فردو جامعه پالایش گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From Etiological Criminology to Cognitive Criminology

چکیده [English]

Although crime as a social phenomenon is under the influence of humanly(internal) factors and non-humanly (external) ones, nonetheless the contentsof human mind has an outstanding impact on the creation of crime. Thepurpose of this article is to know the role of this content in committing somecrimes. This research has been done by using library, the analysis of socialpsychology, sociological and psychological views as well as documents.This paper shows that some behavior's are stemmed from the understandingand interpreting of a situation that a person has. This interpretation itself isunder the influence of the person's beliefs and expectations. Sometimes, it'snot an external event, but its interpretation that is the cause of committing acrime. Therefore, for preventing some crimes, there should be grounds fordialogue; also, violent and aggressive beliefs in the minds of a person andsociety should be modified.Keywords: Paradigm, Beliefs and Expectations, Interpretation, Cause,Reason.