استفاده دستگاه قضایی از نظرات کارشناسی سازمان هواپیمایی کشوری

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

وقتی سانحه یا حادثه ای اتفاق می افتد مسئولین مربوطه تحقیق کاملی برای یافتن علتحادثه انجام م یدهند. مطابق انکس 13 کنوانسیون شیکاگو 1945 ، هدف اساسی و مهمدر تحقیق از سوانح و حوادث بایستی جلوگیری از حوادث و سوانح مشابه در آینده باشد.هدف از تحقیق و تفحص شناخت مقصر حادثه و یا تحمیل مسئولیت به افراد نمیباشد.در اکثر کشورها، مقررات خاصی به تصویب رسیده است که مانع م یشود دستگاه قضاییبه تمام اطلاعات فنی و شخصی که در نتیجه تحقیقات سانحه یا حادثه به دست آمدهاست دسترسی داشته باشد. این مقاله زمین ههای حقوقی تحقیق در حوادث و سوانحهوایی در حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار داده و پیشنهاداتی برای اص لاح قوانینایران خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

 The Use of Civil Aviation Investigation Reports by theJudicial System

چکیده [English]

When an aviation accident or incident occurs, the authorities conduct athorough investigation. According to Annex 13 of the Chicago Conventionof 1945 , the sole objective of the investigation of an accident or incidentshall be the prevention of such accidents and incidents. It is not the purposeof this activity to apportion blame or liability. In most countries, there isspecific legislation to prevent the judicial system from unjustified orimproper use of the technical and personal information discovered during anaccident investigation. This article examines the legal background of aircraftaccident investigation in international law and proposes some amendmentsto the prevailing Iranian legislation.Keywords: Aircraft accident, Aircraft incident, Chicago Convention, Airaccident investigation