شناخت لیزینگ اعتباری و بررسی تطبیقی تعریف و ماهیت حقوقی آن

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

لیزینگ اعتباری یکی از راهکارهای تأمین مالی در عرصه تجارت داخلی و بی نالمللیاست. نظامهای حقوقی داخلی کشورهای مختلف، رویکرد واحدی به ماهیت لیزینگاعتباری ندارند. با نظر به این رویکردها و همچنین عطف توجه به تعاریف ارائه شده درکنوانسیون اوتاوا 1988 و قانون نمونه لیزینگ، این مطلب روشن میشود که کام لترینتعریف در کنوانسیون اوتاوا از این نهاد اعتباری ترسیم شدهاست؛ زیرا، به نحوی کاملویژگی مثلثی بودن این نهاد را بازمینماید. این مقاله پس از بررسی تطبیقی ماهیتلیزینگ اعتباری در نظامهای حقوق داخلی و اسناد بی نالمللی، به امکانسنجی پذیرشتعریفی که در کنوانسیون اوتاوا ارائ هشدهاست، در نظام حقوقی ایران خواهدپرداخت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

 Recognition of Financial Leasing: a Comparative Analysis ofits Definition and Legal Nature

چکیده [English]

Financial leasing is a method of financing in domestic and internationalbusiness. Domestic legal systems of different countries have differingapproaches to financial leasing. Having regard to these approaches and thedefinitions provided in the Ottawa Convention (1988) and the Model Law onleasing, one can reach the conclusion that the most comprehensive definitionis that presented in the Ottawa Convention, since it fully demonstrates thetriangular characteristic of financial leasing. After conducting a comparativeanalysis of legal nature of financial leasing in domestic legal systems andinternational instruments, this article undertakes a feasibility study of theacceptance of the definition presented in Ottawa Convention and the ModelLaw within the Iranian legal system.Keywords: Financial leasing, Principle of privity of contract, OttawaConvention 1988, Model Law on leasing