زوال دادرسی به جهت استرداد دعوا

نویسنده

پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

چکیده

همواره این سؤال مطرح بوده و هست که چه تفاوتی میان دادخواست و دعوا وجود دارد؟آیا اولی ناظر به فرم و دومی مربوط به ماهیت ادعا است یا اینکه آن دو با وج ود افتراقلفظی، دارای اشتراک معنوی نیز هستند؟ این اختلاف در عنوان، به استرداد دادخواست ودعوا نیز تسری یافته و به تناسب سبب صدور سه قرار متفاوت نی ز م یشود. به زودیخواهیم دید که تفاوت بین دادخواست و دعوا و به تبع آن اختلاف میان استرداددادخواست و استرداد دعوا، بیش از آنکه به تفاوت ماهوی آن دو نهاد مرتبط باشد، بهمقاطع و بر شهای زمانی جریان دادرسی ارتباط دارد؛ به همین علت نیز تصمیمات و آراءصادره از دادگاه و مدیر دفتر دادگاه را متفاوت میگرداند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

 End of Proceedings Caused by Discontinuation of Action

چکیده [English]

It has always been an important question to find out the difference between apetition and an action. Is the first related to the form and second to substanceof the claim, or do the two have the same meaning, however differentverbally? The difference has also been generalized to the discontinuation ofpetition and action to the extent that it is led to the creation of three orders.We will soon find out that the difference between the two and, as aconsequence, the difference between the discontinuation of petition andclaim is related more to the time and processes of the proceeding than totheir semantic differences. This can also be the cause of the differencebetween the decisions and orders made by the Court and chief clerk of theCourt.Keywords: Petition, Action, Discontinuation of petition, Discontinuation ofaction, Order nullifying a petition, Order rejecting an action, Orderexterminating an action, Parts of proceeding.