تعویق صدور حکم در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

سیاس تگذاران جنایی یکی از اهدافی که از اعمال پاس خهای کیفری دنبا ل م یکنند ،بازپروری بزهکار به منظور اجتناب از تکرار جرم او است. تعویق صدور حکم از جملهنهادهایی است که از رهگذر کاهش احتمال الصاق برچسب مجرمانه، در پی اص لاح ودرمان بزهکار م یباشد.این نهاد که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تأسی ازحقوق فرانسه پی شبینی شده است، با به تأخیر ان داختن صدور حکم کیفری، موجبمیشود بزهکار در کانون جامعه و خانواده قرار گیرد و فرصت پیدا کند که به شهروندیمطیع قانون تبدیل شود. در این نهاد، اعمال کیفر به عنوان آخرین حرب ه مبارزه بابزهکاری میباشد.با توجه به تازه تأسیس بودن نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، موضوعاتی چونتفاوت آن با نهادهای مشاب های مانند تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات، شرایط بهکارگیری و آثار آن و بررسی اینکه آیا اشخاص حقوقی نیز م یتوانند از این نهاد بهرهببرند یا خیر از اهمیت قابل توجهی برخوردار م یباشد. از این رو، نوشتار حاضر بر آن استتا با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه مقررات نهاد تعویق صدور حکم را به بوته نقد وتحلیل بکشد و ضمن طرح ابهامات آن، پاس خهایی ارائه دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deferring of Sentence in the Iranian and French LegalSystems

چکیده [English]

One of the goals criminal policy-makers seek from their responses to crimeis the rehabilitation of offenders in order to avoid recidivism. Deferringsentence is one of the institutions which aims at the reformation and therapyof offenders through decreasing the probability of sticking a criminal labelon them. This institution, which has been foreseen in the Islamic Penal Codeadopted in 1392 (2013) is taken from French Law and, by deferral ofsentence, places the offender at the heart of community and family and givesthem the opportunity to become a law-abiding citizen. In this institution,execution of a punishment is seen as the last way to prevent delinquency. Asregards deferral of sentence, it is a newly established institution in IranianLaw and contains some subjects of significance such as its difference fromsimilar institutions, like suspension of prosecution and suspension ofsentencing, conditions of execution, its effects and the consideration as towhether legal persons can benefit from this institution or not. Therefore, thepurpose of this present research is to take a comparative look at the FrenchLaw, review and analyse the provisions about deferring of sentence andprovide some answers through the discussion of its ambiguities.Keywords: Deferring of sentence, Rehabilitation of offender, Simpledeferral, Probation, Suspension