خوانشی بر تحدید قلمرو حقوق اسرار تجاری؛ با نگاهی به دفاعیات خواندگان دعاوی نقض

نویسنده

چکیده

دارندگان اسرارتجاری مانند سایر دارندگان حقوق مالکیت فکری از حقوق انحصاری برخوردار هستند اما انحصار مذکور با دیگر اقسام حقوق مالکیت فکری تفاوت های مهمی داشته و  فاقد مرزهای مشخص  است و بر حسب اختیار دارنده تعریف و کنترل می‌گردد. از این رو، ضروری است به منظور تسهیل دسترسی جامعه به این اسرار، ساز و کارهای مناسبی را پیش بینی کرد. مقاله حاضر تلاش‌ می‌کند ضمن رویکرد تحلیلی، توصیفی و با نگاهی به دفاعیات خواندگان دعاوی نقض حقوق انحصاری به مسئله تحدید قلمرو حقوق ناشی از اسرارتجاری بپردازد و امکانات نظام حقوقی را جهت تعدیل انحصار مطالعه کند و سرانجام نتیجه‌گیری می نماید که برخی ابزارهای حقوقی قادر است زمینه بهره‌برداری آزاد را از اسرار‌تجاری فراهم کند. A Study of the Limitation of Trade Secrets Rights: With regard tothe Defence of Infringement defendants

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Limitation of Trade Secrets Rights: With regard to the defenses of infringement defendants

چکیده [English]

The holders of trade secrets enjoy monopoly rights as well as otherintellectual property rights, but monopoly rights have important differencesfrom other forms of intellectual property rights and have no clear boundariessince they are defined and controlled according to the authority of the holder.This paper attempts to apply an analytical-descriptive approach forexamining the issue of limiting the scope of the rights arising from tradesecrets and study measures for modifying the legal system. Finally, itconcludes that some legal tools are available for free use or disclosure.Keywords: Trade secret, Monopoly rights, Disclosure, Confidentiality,Infringement.