فاعل معنوی در حقوق کیفری ایران

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

فاعل معنوی از جمله اصطلاحاتی است که در کتب حقوقی ب هعنوان یکی از مرتکبین جرم زیاد به چشم میخورد. با این وجود در تعریف این مفهوم بین

کلیدواژه‌ها