بررسی جرم و جنایت در ایران با استفاده از چند الگوی اقتصادی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه فردوسی

چکیده

امروزه یکی از اهداف مهم دولت‌ها، توسعه و رشد اقتصادی است. از یک سو  وجود مقررات کافی، امنیت و نبود جرائم در جامعه عامل مکمل توسعه و رشد اقتصادی است. از سوی دیگر دستیابی به امنیت پایدار و تأمین ثبات، بدون تأمین رفاه شهروندان میسر نیست. همچنین جرم‌شناسان و جامعه­شناسان جنایی نیز در بررسی عوامل جرم‌زا، عوامل اقتصادی را مورد توجه قرار می­دهند. بدیهی است مادامی‌که شرایط اقتصادی-اجتماعی مرتبط با جرم از بین نرفته باشد، واکنش در برابر جرم چندان مؤثر نخواهد بود. بنابراین هدف تدوین این مقاله این است که جرم و جنایت در ایران را از طریق برخی الگوهای اقتصادی مانند منحنی کوزنتس و شاخص فلاکت بررسی کند. برای تحقق این هدف از داده­های یک دوره سی ساله مربوط به سرقت و قتل عمد به‌عنوان متغیرهای جرم در کنار رشد اقتصادی و شاخص فلاکت (با بکارگیری روش اقتصاد سنجی) استفاده گردیده است. نتایج مطالعه نشان می­دهد رابطه معنی­داری بین جرم و جنایت در ایران، تورم، بیکاری و رشد اقتصادی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

 

چکیده [English]

class="a">One purpose of any government is achieving economic development and economic growth. Lack of crime is an efficient complement of development. Thus lawyers are interested in investigating all factors, including economic ones, affecting crimes. So long as economic situation is good the crime would be low. One purpose of this paper is investigating the crime in Iran by using some economic models. These models include Kuznets’s curve and misery index. For doing this research we are using the data for homicide and other crimes in a thirty years period for Iran. The results indicate that there is a significant relationship between crime and misery index at one hand and also crime and economic growth at the other.Key wordsCrime, Misery index, Economic growth, Kuznets’s curve.