حمایت ازسرمایه‌گذاری خارجی در معاهده منشور انرژی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقررات مربوط به سرمایه­گذاری مندرج در فصل سوم معاهده منشور انرژی، سنگ­بنای معاهده است. هدف این مقررات ترویج و حمایت از سرمایه­گذاری خارجی در کشورهای عضو است. برای رسیدن به این هدف، معاهده تعدادی حقوق بنیادین به سرمایه­گذاران خارجی در رابطه با سرمایه­گذاری آنها در کشور میزبان اعطا نموده است. منطبق با رویکرد معاهده، این مقاله در دو مرحله مجزا، مرحله قبل از ایجاد انجام سرمایه­گذاری یا اصطلاحاً مرحله پذیرش سرمایه­گذاری و مرحله پس از استقرار سرمایه­گذاری، حمایت­ از سرمایه­گذاری خارجی را مورد بررسی قرار می­دهد. در این راستا، عدم تبعیض از طریق اعطای رفتار ملی و یا رفتار ملت­های کامله‌الوداد، هریک به نفع سرمایه­گذار باشد، به‌عنوان مهم‌ترین تعهد دولت­ها در مواجهه با سرمایه­گذاری خارجی در کنار برخی مفاهیم حمایتی دیگر چون تعهد به اعطای رفتار عادلانه و منصفانه به سرمایه­گذاری سرمایه­گذاران دیگر دولت­های عضو و رعایت حداقل استانداردهای حقوق بین­الملل در رابطه با سرمایه­گذاری خارجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تلاش می­شود ضمن مقایسه آنها با سایر اسناد مشابه و رویه­های داوری موجود، درک صحیحی از جایگاه معاهده ارائه گردد.معاهده منشور انرژی، سرمایه­گذاری خارجی، حمایت از سرمایه­ گذاری 

کلیدواژه‌ها