بررسی ماهیت آثار سینمایی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مه مترین و اثرگذارترین اموال فکری نوین در حوزه مالکیت ادبی و هنری، آثارسینمایی هستند که در عین تجمیع مجموع های از خلاقی تها، مخلوطی از سرمای ههایفکری و مالی م یباشند. این دسته از اموال فکری، به علت نیاز به سرمایه مالی و وقتفراوان و همچنین وجود افراد و ابداعات متعدد در فرایند تولید، وجه های متمایز از سایرآثار فکری دارند و لذا به این جهت باید جداگانه مورد تحلیل واقع شوند. در این مقاله،ضمن بررسی مفهوم این دسته آثار، ماهیت آنها از حیث قالب شکلی و نوع حمایت از آنهامورد بررسی قرار خواهد گرفت