مسئولیت مدنی کارگر در مقابل کارفرما

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

چکیدهمسئولیت در روابط کارگر و کارفرما ب ه مانند همه روابط حقوقی مسئله مهمی است. وقوع حوادث محیط کار چاره ناپذیر است و در حال حاضر با توجه به نظام مسئولیت مدنی کشور ایران، بار مسئولیت بر کارگر یا کارفرما اجتنا بناپذیر، در این راه، نصوص قانونی خاص ،مبانی فلسفی و قواعد عمومی مسئولیت، روشن کننده نتیجه خواهد بود. در نظام حقوقی ایران عل یرغم مسئولیت سنگینی که کارفرما در برابر کارگر دارد، مسئولیت کارگردر این رابطه از بین نمیرود. هرچند اثبات آن در سایه مسئولیت سنگین کارفرما سخت میگردد، کارگر هنوز بر اساس قواعد عمومی م یتواند مسئول قرار گیرد. با توجه به ویژگیهای این رابطه مسئولیت های خاص نیز در کنار چهره خاص قواعد عمومی برایکارگر ایجاد می شود، از یک طرف کارگر نسبت به انجام وظیفه شغلی خود متعهد است و برخی از مسائل این تعهد از جمله اعتصاب کارگران در نوع خود خاص است، همچنین با توجه به حوادث ناشی از کار مسئولیت کارگر در این زمینه نیز مورد بحث است و م یتوانددر حال تهای مختلف تصور گردد. در اکثر کارهای علمی در زمینه مسئولیت مدنی در روابط کار، همیشه تأکید بر مسئولیت مدنی کافرما بوده است و به نوعی مسئولیت کارگر همیشه در بوته ابهام قرار داشته است. این مقاله سعی در روشن نمودن  موضوع مسئولیت کارگر در برابر کارفرما دارد و از روش توصیفی تحلیلی در این راه سود برده است