کارکردهای اقتصادی ثبت رسمی املاک در پرتو آموزه کارایی اقتصادی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

مقدمه رشد و توسعه اقتصادی در همه زمین هها است. این « نظام حقوقی کارآمد » وجود امر در حوزه املاک که بعد از نیروی انسانی مه مترین سرمایه هر جامعه میباشد، نمود نظام حقوقی ادار هکننده و « ثبت رسمی املا ک » بیشتری دارد. توجه به این نکته کهکارکرد اقتصادی مورد انتظار از » حمایت کننده در دنیا میباشد، ضرورت شناسایی و لحاظ آنها توسط مقنن در « مبانی اقتصادی تأمین کننده کارکردها » و « ثبت املاک وضع یا اصلاح مقررات این حوزه را مطرح میکند تا نظام ثبتی بتواندبه عنوان فاکتوری در کش ورهای « ثبت رسمی املا ک » مؤثر در توسعه اقتصادی عمل کند. بررسی دو « کارایی اقتصاد ی » توسع هیافته نشان میدهد طراحی نظام ثبتی مبتنی بر تئوری بازار غیر شخصی » و ایجاد « تبدیل دارایی نهفته در املاک به سرمایه » کارکرد اساسی را در اقتصاد به دنبال دارد. دو کارکردی که در « املاک با زار مبتنی بر دارایی سیاستهای تقنینی حوزه ثبت املاک و طراحی سیستم ثبتی در جهت ورود املاک بهچرخه اقتصادی باید لحاظ گردند.