مطالعه تطبیقی شرط تعیین قراردادی خسارت نقض تعهد قراردادی در حقوق ایران و افغانستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

چکیده

شرط تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد در نظام‌های حقوقی ایران و افغانستان یکی از ضمانت‌های اجرای قراردادی نقض قرارداد است که طرفین هنگام انعقاد قرارداد خسارات ناشی از نقض را با در نظر داشتن معیارهای متفاوت سنجش و محاسبه نموده و بر مبنای آن توافق می‌کنند که هرگاه یکی از متعاقدین از اجرای آنچه به عهده وی گذاشته‌شده است، تخلف ورزد باید میزان خسارتی را که در قرارداد معین‌شده است به‌طرف مقابل پرداخت کند. شرط تعیین قراردادی خسارت نسبت به قرارداد اصلی جنبه فرعی و تبعی داشته و لزوم و جواز عقد اصلی بدان سرایت می‌کند. البته شرط تعیین قراردادی خسارت به‌طور مطلق لازم‌الوفا است اعم از اینکه عقدی که در آن شرط درج‌شده است قرارداد لازم باشد یا جایز و تا زمانی که عقد جایز فسخ نشده، شرط مندرج در آن کماکان لازم‌الوفا است.
اشتراط شرط تعیین قراردادی خسارت موجب می‌شود که مشروط‌علیه در صورت نقض قرارداد مفاد شرط را اجرا کند و در فرض تخلف از اجرای مفاد شرط مشروط‌له می‌تواند خواستار اجبار مشروط‌علیه یا فسخ قرارداد از مقامات قضایی گردد (حقوق افغانستان). اما در حقوق ایران مشروط‌له صرفاً در صورتی می-تواند قرارداد را فسخ کند که امکان اجرای مفاد شرط وجود نداشته باشد. از سوی دیگر فسخ به دلیل عدم اجرای مفاد شرط در حقوق ایران عمل غیر قضایی بوده و مشروط‌له بی‌آنکه به دادگاه مراجعه کند خود می-تواند قرارداد را فسخ کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative studies of Agreed Damage Provision du to non performance of contract in Iran and Afghanistan Law

نویسندگان [English]

  • Goudarz Eftekhar Jahromi 1
  • Mohammad Ishaq Rahimi 2
1 Private law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Private law, Faculty of Law, Shahi Behesti University Tehran, Iran
چکیده [English]

Agreed Damage provision due to non-performance of a contract is one of the contractual sanction breaches that parties to a contract agree to. At the conclusion of a contract damage caused by violations, measured and calculated in accordance with different criteria, are agreed to on the basis that, if one of the parties violates the obligation they have been in charge of implementing they must pay agreed damages to the other party. In agreed damages provision, due to non-performance of the contract, the main aspect is subordinate to the main contract and extends irrevocable and non-revocable of the main contract to that. Of course, the agreed damages provision, are absolutely binding whether the main contract is revocable or irrevocable and as long as the revocable contract is not terminated, provision contained therein are enforced. Consequently, the implied terms of the original contract remain in force and until the original contract loses its validity.
In the law of Afghanistan, if the obligor does not fulfil the contract and provisions of the agreed damages clause, the obligee has the right to ask for the clause to be enforced or the contract terminated by the judicial authorities. However, in the law of Iran, the contract can only be terminated if there is no possibility of the clause being carried out. On the other hand, the termination of a contract due to non-performance of the provisions does not require judicial action so the obligee can terminate the contract without bringing action in court.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : breach of contract
  • Consequential obligation
  • Implied Condition
  • the Specific performance of Condition
  • termination of Contract

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1396
  • تاریخ دریافت: 22 آذر 1396
  • تاریخ بازنگری: 18 بهمن 1396
  • تاریخ پذیرش: 23 بهمن 1396