پدیده‌شناسی تکوین حقوق نرم در چارچوب نظام هنجاری حقوق بین‌الملل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بهشتی/حقئق بین الملل

2 کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده
سیستم‌های حقوقی، معمولاً، سلسله مراتب هنجاری را بر اساس منبع معینی که هنجار از آن نشات گرفته است، مستقر می‌سازند. رایج آن است که در سیستم‌های داخلی به ارزش‌های بنیادین جامعه، جایگاهی متعالی در بطن قانون اساسی اعطا گردد، و در صورت بروز تعارض با دیگر هنجارها، چنین هنجارهایی اولویت می‌یابند. در نظام غیر متمرکز بین‌المللی، هر دولتی، به نحو برابر با دگران، حدود تعهدات خویش را خود تفسیر نموده و ابزارهای لازم را جهت اجرای تعهدات خود بر‌می‌گزیند. لذا شاهدیم که در عرصه حقوق بین‌الملل، با کندی حصول به وفاق در مسیر تکوین هنجارهای سخت در قالب منابع سنتی، عملاً توان پاسخگویی به چالش‌های معاصر به شدت تضعیف شده است. با ابتکار صاحبنظران حقوق بین‌الملل و مشارکت مجمع جهانی دولت‌ها، حرکتی از مبداء حقوق بین الملل سنتی، که میان حقوق و غیر-حقوق تمایز شدیدی قایل است، به سمت مقصد حقوق بین الملل مدرن آغاز شده که در آن، حقوق نرم، جایگاه انحصاری منابع کلاسیک را، بنا بر لزوم برخاسته از اقتضائات زمان در می‌نوردد تا زمینه‌های لازم برای پاسخگویی جهانی در برابر مسائل فراگیری چون تغییرات اقلیمی فراهم آید. نوشتار حاضر کنکاشی است در چگونگی و مسیر نفوذ نسبیت حقوق نرم در عرصه سخت حقوق.
کلید‌واژگان: نسبیت، حقوق نرم، حقوق سخت، غیر-حقوق

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenology of the Genesis of Soft Law in the Framework Normative System of International Law

نویسندگان [English]

  • mohsen abdollahi 1
  • Asli Abbasi 2
1 دانشگاه بهشتی
2 UNESCO Chair for Human Rights, Peace and Democracy, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Abstract
Most often, normative hierarchy in legal systems is based on a certain source of which a norm originates. It is typical in each domestic system that the fundamental values of society are given a supreme position within Constitution; such norms will be prioritized in case of conflict with others. Within the decentralized international system, each state interprets its obligations in an equal manner with others; and it chooses the necessary tools to fulfill its obligations. Therefore, we witness the slow progress of consensus on path to generation of hard norms in the form of traditional sources has severely undermined the capacity to respond to contemporary challenges in practice. With the initiative of international law scholars and the contributions of the World Assembly, A move has been embarked from the origin of traditional international law, which stringently distinguishes between law and non-law, to the destination of modern international law, during which owing to the necessity of time requirements, soft law outstrips the exclusive position of classical resources to furnish the required grounds for global responsiveness to pervasive issues such as climate change. This paper securitizes the means and quality of penetration of the relativity stemming from soft law in the realm of hard law.
Keywords: Relativity, Soft Law, Hard Law, Non-law

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relativity
  • Soft Law
  • Hard Law
  • Non-law
فهرست منابع الف) منابع فارسی کتاب 1 .فلسفی، هدایتاالله، حقوق بینالملل معاهدات، ویراست سوم، تهران: چاپ فرهنگ نشر نو، 1391 . 2 .فلسفی، هـدایتاالله، صلح جاویدان و حکومت قانون: دیالکتیک همانندی و تفاوت، تهـران: فرهنگ نشر نو، 1390. مقاله 3 .فلسفی، هدایتاالله، رویارویی عقل و واقعیت: مساله منابع (2 ،(سالنامه ایرانی حقوق بینالملل و تطبیقی، شمارة 4 ،1387. 4 .فلسفی، هدایتاالله، تأملاتی در مفاهیم قاعده حقوقی، ارزش اخلاقـی و بشـریت، مجلـه حقوقی بینالمللی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بینالمللی، 1381 -1380 ،شمارههای 27-26. جزوة درسی 5 .فلسفی، هـدایتاالله، جزوه درسی نقد و بررسی مکاتب فلسفی (دکترین)، دانشـکده حقـوق، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 89-1388 . ب) منابع فرانسه 6.Allegret, Jean-Pierre, Le Merrer, Pascal, Économie de la mondialisation: Vers une rupture durable? De Boeck Superieur, 2015. 7. Virally, Michel, La Deuxième Décennie Des Nations Unies Pour Le Développement, Annuaire français de droit international Année, Volume 16/ Numéro 1, 1970. ج) منابع انگلیسی Books 8. .Aguirre, Daniel, (2008), The Human Right to Development in a Globalized World, Ashgate Publishing Ltd. 9.. Bilder, Richard B., (2003), Beyond Compliance: Helping Nations Cooperate, in Shelton, Dinah, ed., (2003) Commitment and Compliance: The Role of NonBinding Norms in International Legal System, OUP. 10. Clapham, Andrew, (2005), Human Rights Obligations of Non-State Actors, Oxford University Press. فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 82 پدیدهشناسی تکوین حقوق نرم در چارچوب نظام هنجاری... 129 11. Claude, Richard Pierre, Weston, Burns H., (2006), Human Rights in the World Community: Issues and Action, University of Pennsylvania Press. 12. D’Aspremont, Jean, (2011), Formalism and the Sources of International Law: A Theory of the Ascertainment of Legal Rules, Oxford University Press. 13. Fajardo, Teresa, (2010), Soft Law, in Carty, Tony, Oxford Bibliographies in International Law, OUP . 14. Hall, Boalt, Guzman, Andrew T., (2007), How International Law Works: A Rational Choice Theory, Oxford University Press. 15. Haas, Peter M., (2003), Choosing to Comply: Theorizing from International Relations and Comparative Politics, in Shelton, Dinah, ed., Commitment and Compliance: The Role of Non-Binding Norms in International Legal System, OUP. 16. Higgins, Rosalyn, (1963), The Development of International Law Through Political Organs of the United Nations, Oxford University Press.. 17. Koh, H.H. (1997), Review Essay: Why do Nations Obey Law? Yale Law Journal, 106, 2599-2603 in Xander Olsthoorn, Anna J. Wieczorek, (2006), Understanding Industrial Transformation: Views from Different Disciplines, Springer.. 18. Lowe, Vaughan, (2007), International Law, Oxford University Press.. 19. Shaw, Malcolm Nathan, (2003), International Law, Cambridge University Press 20. Shelton, Dinah, (2006), International Law and Relative Normativity, in Evans, Malcolm, David, (2006), International Law, Oxford University Press . 21. Shelton, Dinah, (1997), Compliance with International Human Rights Soft Law, in Weiss, Edith Brown, (ed.), (1997), International compliance with nonbinding accords, Washington, DC: American Society of International Law. 22. Shelton, Dinah, ed. (2003), Commitment and Compliance: The Role of Nonbinding Norms in the International Legal System, Oxford University Press . 23. Shelton, Dinah, (2009), Soft Law in Armstrong, David (eds.), Handbook of International Law, Routledge Press. 24.Tammes, A. J. P., (1983), Soft Law, in Netherlands International Law Review, Essays on International and Comparative Law: In Honour of Judge Erades, Martinus Nijhoff Publishers. 25. 40.Weiss, Edith Brown, (2000), The Five International Treaties: A Living History, in Weiss, Edith Brown, Jacobson, Harold Karan, Engaging Countries: Strengthening Compliance with International Environmental Accords, MIT Press. 26. Olsthoorn, Xander, (2006), Understanding Industrial Transformation: Views from Different Disciplines, Springer. Articles 27. Abbot, K. W. and D. Snidal, “Hard and Soft Law in International Governance”, International Organization, Vol. 54, p. 421, 2000 28. Bell, Christine, (2006),” Peace Agreements: Their Nature and Legal Status”, The American Journal of International Law, Vol. 100:373. 29. Cover, Robert M., (1983), “The Supreme Court 1982 Term – Forward: Nomos and Narrative”, Harvard Law Review, 97 (4), 40