تحلیل ماهیت اماره قضایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه قم

چکیده

در تحلیل تعریف قانون مدنی از اماره قضایی (مواد 1322 و 1324) عواملی از جمله؛ منظور از اوضاع و احوال، بسیط یا مرکب بودن اماره و نقش نظر قاضی، لازم است بررسی شوند. این بررسی و تحلیل برای شناخت ماهیت اماره قضایی در حقوق ما ضروری است. علاوه بر این، مقایسه اماره قضایی با سایر ادله اثبات دعاوی می‌تواند در شناسایی بیشتر این دلیل مفید باشد. مطالعه و تامل در این موارد نشان می‌دهد اماره قضایی در حقوق ما یکی از ادله اثبات دعاوی است که هر آنچه را که قاضی را در دست‌یابی به واقعیت موضوع دعوا، هدایت و راهنمایی نماید و در قانون با عنوان خاص، به عنوان دلیل مقرر نشده باشد، در بر می‌گیرد. اماره قضایی دلیلی است که با توجه به گستردگی و تنوع مصادیق، کارکردهای مختلف در اثبات موضوع دعوا یا در تکمیل ادله دیگر دارد. واژگان کلیدی: اماره - اماره قضایی - دلیل اثبات دعوا - اوضاع و احوال.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of nature of Judicial Presumption

نویسنده [English]

  • Mahdi Hasanzadeh
Associate professor of Private Law, Law Faculty, University of Qom
چکیده [English]

In analysis of definition of judicial presumption in Code Civil (articles 1322 and 1324) elements such as sense of circumstances and conditions, that the presumption is simple or compound, and the role of judge opinions, should be investigated. This investigation and analysis is necessary for recognition of judicial presumptions nature in our law. Furthermore, comparison of judicial presumption with other positive proofs can be useful in further recognition of this evidence. Study and deliberation in these points shows that judicial presumption in our law is one of positive proofs that includes each thing that direct and lead the judge in reaching reality of claims subject and is not lay down as evidence with special title. Judicial presumption is a proof that has, considering of vastness and variety of its instances, various functions in proving subject of claim or completion of other proofs.Keywords: Presumption - Judicial presumption - positive proof - circumstances and conditions

کلیدواژه‌ها [English]

  • presumption
  • Judicial presumption
  • positive proof
  • circumstances and conditions

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1396
  • تاریخ دریافت: 12 دی 1396
  • تاریخ بازنگری: 23 بهمن 1396
  • تاریخ پذیرش: 21 اسفند 1396