امتیازات و انواع سهام‌ ممتاز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

در کنار سهام عادی که مهم‌ ترین منبع تأمین مالی شرکت‌ های سهامی عام و خاص است، گونه ای کمتر شناخته شده از سهام وجود دارد که سهام ممتاز نامیده می شود. آنچه این دو گونه از سرمایه را از هم جدا می کند، امتیازات و ویژگی‌هایی است که به سهام ممتاز داده می شوند و سهام عادی از آنها برخوردار نیست. با آنکه این امتیازها بسیار گسترده و گوناگون هستند، امروزه، چنین سهمی ابزاری مناسب برای سرمایه گذاری در شرکت های پر ریسک یا نو پا و همچنین شرکت‌ هایی است که با بحران مالی مواجه هستند و سرمایه‌ گذاران به صورت عادی و بدون دریافت امتیازات خاص برای خود حاضر به سرمایه‌ گذاری در آنها نخواهند شد. قانونگذار ایران، در تبصره 2 ماده 24 لایحه قانون تجارت، به تعریف سهام ممتاز بسنده نموده و سخنی از چیستی امتیازات و شیوه اعمال آنها نگفته است. در این نوشتار توصیفی-تحلیلی نویسندگان ، تلاش کرده اند تا پس از بررسی چیستی و گونه شناسی سهام ممتاز در کشورهای پیشرو، راهکارهایی برای بهبود قانونگذاری یا رویه قضایی در این زمینه پیشنهاد دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Varieties and privileges of Preferred Stocks

نویسندگان [English]

  • Saïd Shojaei Arani 1
  • nasim goharsoud fard 2
1 Assistant Professor at Shahid Beheshti University
2 LLM in Private Law
چکیده [English]

In addition to common stock, the most important source of financing public and private companies, preferred stocks are other important securities. What differ between these two stocks are the privileges and features of preferred stock that common stocks don’t have. Nowadays, such a share is an appropriate tool for investing in emerging or emerging companies as well as companies facing a financial crisis, and investors will not be willing to invest in them in the normal way without obtaining specific rates. Nowadays, such a share is an appropriate tool for investing in emerging or emerging companies as well as companies facing a financial crisis, and investors will not be willing to invest in them in the normal way without obtaining specific rates. While these benefits are wide and varied, Iranian legislator, just in clause 2 Article 24 commercial code bill, define this type of stock but don’t speak about the privileges and practice of them in details. In this descriptive and analytical study, the authors have attempted to study the nature and typology of preferred stock in pioneer countries and then, suggest strategies in order to improve the legislation or jurisprudence in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preferred Stocks
  • Privileges
  • Stock Company
فهرست منابع الف) منابع فارسی کتاب 1 .اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکتهای سهامی)، جلد 1 ،تهران: انتشارات سمت، چاپ دهم، .1388 2 .پاسبان، محمدرضا، حقوق شرکتهای تجاری، تهران: سمت، 1385 . 3 .عبادی، محمدعلی، حقوق تجارت، تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ دوازدهم، 1373 . 4 .عرفانی، محمود، حقوق تجارت، تهران: میزان، چاپ نهم، 1387. 5 .موسویان، سیدعباس، ابزارهای مالی اسـلامی، تهران: پژوهشــگاه فرهنـگ و اندیشـه اسـلامی، چاپ اول،1386 . مقاله 6 .جنیدی، لعیا، رحمت دشتی، حقوق حاکم بر سهام ممتاز در حقوق ایران و انگلیس، فصلنامة بورس اوراق بهادار، سال دوم، 1388 ،شمارة 7 . 7 .طباطبایی، سیدصادق، تحلیل فقهی اقتصادی سهام ممتاز، مجله جسـتارهای اقتصـادی ایـران، .24 شمارة، 1394 پایاننامه 8 .مشکی، سیروس، «سهام ممتاز»، پایاننامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران، 1353 . قوانین و آرای دادگاهها 9 .قانون مدنی. 10 .قانون تجارت 1313 . 11 .لایحه قانون تجارت 1347 . 12 .پیشنویس قانون تجارت 1393 . دادنامه 13 .دادنامة شمارة 9009970227900412 صادره از شعبة 19 مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران،1390 . امتیازات وانواع سهام ممتاز فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 82 331 ب) منابع انگلیسی Books 14. Francis, Jack Clark, and Richard Taylor, Theory and Problems of Investment, U.S.A, Engelska, 1992. 15. Guerard, John and Eli Schwartz, Quantitative Corporate Finance, U.S.A, Springer, 2007. 16. Terry D. Warfield, Donald E. Kieso & Jerry J. Weyga, Intermediate Accounting, U.S.A, New York, 2007. 17. Walker, S., Beware the Trappings of Liquidation Preference, U.S.A, Venture Beat, 2010. Articles 18. Arcot, S. “Participating convertible preferred Stock in Venture Capital Exist”, Journal of Business Venturing (2013). 19. Bengtsson, O., “Covenants in Venture Capital Contracts”, Management Science, Vol. 57, No.11 (November 2011). 20. Bratton, W. and M. Wachter, “A theory of Preferred Stock”, University of Pennsylvania, Vol. 161:1815(2013). 21. Bratton, W., “Venture Capital on the Downside: Preferred Stock and Corporate Control”, Georgetown University Law Center, Vol. 100, No.05 (2002). 22. Conac, P., “The New French Preferred Shares: Moving towards a More Liberal Approach”, European Company and Financial Law Review, Vol. 2, No.4 (2005). 23. Cox, B., “Preferred Stock: Usage and Characteristics”, Journal of Applies Business Research, Vol. 9, No.4(1990). 24. Cumming, D. J. and S. A. Johan. (2007). “Advice and Monitoring in Venture Capital Finance”, Finance Market and Portfolio Management, Vol.21, No.1. 25. Darden Business Publishing, “The Early Stage Term Sheet”, University of Virginia Review, No.121(2009). 26. Dent, G. W., “Venture Capital and the Future of Corporate Finance”, Washington University Law Quarterly, Vol. 70:1029(1992). 27. Elsaid, H., “The Function of Preferred Stock in the Corporate Financial Plan”, Financial Analysts Journal, Vol. 25, No. 4 (Jul. - Aug., 1969). 28. Gilson, R. and D. Schizer, “Understanding Venture Capital Structure: A Tax Explanation for Convertible Preferred Stock”, Harvard Law Review, Vol. 116, No.3 (Jan., 2003). 29. Harris, T. “Modeling the Conversion Decisions of Preferred Stock”, The Business Lawyer, Vol. 58, No. 2 (February 2003). امتیازات وانواع سهام ممتاز فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 82 332 30. Herbert, O., A. Bekaert and P. van den Bossche.“Venture Capital in the U.S.A., Europe and Japan”, Management International Review, Vol. 29, No. 1 (1st Quarter, 1989) 31. Houston. L. and C. O. Houston, “Financing with Preferred Stock”, Financial Management, Vol. 19, No. 3 (Autumn, 1990). 32. Horan, K., “The ABCs of U.S Preferreds”, S&P Global,(2016):. 33. Everettle L. J., “Issuance of Floating Rate Preferred Stock”, Tax Lawyer, Vol.39, No.3 (1986). 34. Karmazin. V. A., and A. O. Bondar. “The Advantage and Disadvantage of Financing with Preferred and Common Stock”,Економічний вісник Національного, Vol.300 (2013). 35. Kallberg, J., “Preferred Stock: Some Insights into Capital Structure”, Thunderbird School of Global Management, Code. G14(2013). 36. Schmidt, K M. “Convertible Securities and Venture Capital Finance”, The Journal of Finance, Vol. 58, No. 3 (Jun. 2003). 37. Lattin, N., “Is Non-Cumulative Preferred Stock in Fact Preferred?”, Illinois Law Review, vol.25(1931). 38. Lawson, J., “Preferred Stocks”, The American Law Register, Vol.29, No.10(1891). 39. Leitner, Y., “Convertible Securities and Venture Capital Finance”, Business Review, Q3(2009). 40. Thompson, G., “Respective Right of Preferred and Common Stock Holders in Surplus Profited”, Michigan Law Review, Vol. 19, No.5 (1921). 41. Walther, B., “The Peril and Promise of Preferred Stock”, Delaware Journal of Corporate Law, Vol.39 (2014). 42. Warren, D. M., “Venture Capital Investment: Status and Trends”, Business Law Journal, Vol.6:2(2011). Laws 43.Code de commerce de la République française.