نگرشی به مزایا و چالش های رسیدگی به اختلاف های بین المللی در شعب دیوان بین المللی دادگستری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

دیوان بین المللی دادگستری می تواند به درخواست طرفین اختلاف، یک دعوای ترافعی را در یک شعبه خود و با تعداد قضاتی کمتر از قضات دیوان رسیدگی نماید. بر اساس مواد اساسنامه و قواعد دیوان، امکان تشکیل سه نوع شعبه در دیوان متصور است که علی رغم وجوه اشتراک متعدد، تمایز هایی نیز در اشتغالات آن ها قابل مشاهده است. این شعب، تاکنون چندان مورد استقبال دولت های مراجعه کننده به دیوان قرار نگرفته اند. این مقاله قصد دارد تا پس از تبیین و تشریح انواع شعب در دیوان، ارتباط و تمایز آن ها با دیوان و بررسی مزایایی چون تسریع در رسیدگی، کاهش هزینه ها و اختیار گسترده طرفین اختلاف در ترکیب شعبه و چالش هایی چون ایجاد تجزیه یا چندپارگی، فعالیت افراد غیرعضو دیوان در شعبه و تاثیر منفی فشار کاری بر روی قضات دارای وضعیت عضویت همزمان در دیوان و شعبه، به این سوال بپردازد که آیا در مراجعه طرفین اختلاف به شعبه دیوان، مزایا و منافعی بیش از مراجعه به دیوان برای آن ها متصور است یا خیر؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A View to Advantages and Challenges of Consideration of International Disputes in Chambers of International Court of Justice

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Beig Zadeh 1
  • Vahid Bazzar 2
1 Professor of Beheshti University
2 PHD Student of International Law
چکیده [English]

International Court of Justice can judge an Contentious Claim in his Chamber and with fewer Judges of those of the Court at the Request of the Parties of Dispute. According to Statute and Rules of International Court of Justice, it is possible to Create three types of Chambers in ICJ that Distinctions are Visible between their Functions in spite of Items of Numerous Likeness. so far, this Chambers have Welcomed from Referring States to ICJ. After Explicating and Describing of types of Chamber of ICJ, Relation and Distinction of those with the ICJ and Consideration of Advantages such as Acceleration of Proceedings, Reduction in Costs, Wide Discretion of the Parties of Dispute in relation with the Composition of the Chamber, and Challenges such as Creation of Fragmentation, Activity of non-member Judges of ICJ in Chamber, the Negative Impact of Work Pressure on the Judges that are Simultaneous member of Chamber and ICJ, this Article is to Responses this question whether Resorting of parties of Dispute to Chamber of ICJ have Advantages over Resorting to ICJ for them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chamber
  • International Court of Justice
  • Legal Proceedings