شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز (بررسی حقوقی اصلاحات اعمال شده در تصویبنامة هیئت وزیران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی

2 دانش آموخته دکترای دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی


عنوان مقاله [English]

The General Conditions, Structure and the Model of Upstream Oil and Gas Contracts A Legal analysis of the amendments made in the Approval of the Board of Ministers

نویسندگان [English]

  • hamidreza nikbakht 1
  • seyyedhasan mousavi 2
1 استاد دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی
2 دانش آموخته دکترای دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی
ف) منابع فارسی کتاب 1.زهدی، مسعود، روشهای مالی و حسابداری در قراردادهای بیع متقابل، نشر نیلوفر، 1387 . 2 .شیروی، عبدالحسین، حقوق نفت و گاز، نشر میزان، چاپ اول، 1393. مقاله 3 .ابراهیمی، سید نصراالله و روحاالله کهن هوش نـژاد، چالشهای قانونی استفاده از قراردادهـای مشارکت در صنعت نفت و گاز ایران، فصلنامه راهبرد، سال 25 ،تابستان 1395 ،شمارة 79. 4 .ایرانپور، فرهاد، مبانی عمومی قراردادهی نفتی، فصلنامه حقوق، مجلـه دانشـکده حقـوق و علـوم سیاسی، دورة 37 ،پاییز 1386 ،شمارة 3. 5 .نیکبخت، حمیدرضا و سید حسن موسوی، اصول و ساختار الگوی جدیـد قراردادهـای نفتـی ایران، مجله تحقیقات حقوقی، زمستان 1394 ،شمارة 72 . 6 .نیکبخت، حمیدرضـا، مروری بر تنظیم قراردادهای دولتی (درحقوق تجارت بـین الملـل) ، الهیات و حقوق، شمارههای 15 و 16 ،1384. 7 .نیکبخت، حمیدرضا، مسائل مطرح در قانون حاکم بر قرارداد، مجله تحقیقات حقـوقی، بهـار و تابستان 1383 ،شمارة 39 . 8 .نیکبخت، حمید رضا، چگونگی تعیین قانون حاکم بـر قرادادهـای دولتـی، مجلـه تحقیقـات .21 -22 شمارههای، 1377 ،حقوقی 9 .نیکبخت، حمید رضا، ماده 968 قانون مـدنی و مـادة 27 قـانون داوری تجـاری ایـران (1376 ،(مجله تحقیقات حقوقی، 1379 ،شمارههای 32-31 . 10 .نیکبخت، حمید رضا، تعارض قوانین در قراردادها (قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و اصل حاکمیـت اراده)، مجله حقوقی، 1384 ،شمارة 32. ب) منابع انگلیسی Books 11. Antill, Nick and Arnott, Robert: "Valuing Oil and Gas Companies: A Guide to the Assessment and Evaluation of assets, performance and prospects", Woodhead Publishing Ltd, Cambridge, 2000. فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 82 شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز 84 12. Cibinic, John, C. Nash, Ralph and F. Nagle, James: "Administration of Government Contracts", The George Washington University, Wolters Kluwer, 4th edition, 2006. 13. Duval, Claude. et al. "International Petroleum Exploration and Exploitation Agreements: Legal, Economic and Policy Aspects", , Barrows Company Inc. New York, Second edition, 2009. 14. Erkan, Mustafa, "International Energy Investment Law: Stability Through Contractual Clauses", Kluwer Law International, 2011. 15.J. Kelleher, Jr., Thomas, "Common Sense Construction Law", 3rd edition, published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2005. 16.Johnston, Daniel. "International Exploration Economics, Risk and Contract Analysis", Penn Well Corporation, 2003. 17. Pereira, Eduardo, "Joint Operationg Agreements: Mitigating Contractual and Operational Risks in Exclusive Operations", Globe Business Publishing Ltd, 2013. 18. R. Haggins, "Legal Preconditions of Foreign Investment", Energy Law 86, Matthew Bender Times Mirror Books, 1986. 19. Seddon, Nicholas, "Government Contracts: Federal, State and Local", The Federation Press, 4th edition 2009. 20. T. Callahan, Michael, "Construction Change Order Claims", ASPEN Publishers, Second Edition, 2005. Articles 21. A. B. Derman, et al., "Choice of Law Provisions when Drafting Arbitration Provisions for International Oil and Gas Agreement", OGEL Online Journal 4, no. 1, 2006. 22. T. B. Heershe, "Selection of Governing Law", Conference Proceeding, International Resources Law and Projects: Straddling the Millennium, Rocky Mountain Mineral Law Foundation and International Bar Association Section on Energy & Natural Resources Law, 26-27 Apr. 1999, Santa Fe, New Mexico, Mineral Law Series, vol. 1999, no. 2.