هدف دادرسی مدنی و نظریه های مطرح در خصوص آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دانشگاهی علوم و تحقیقات

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی(نویسنده مسئول)

10.22034/jlr.2018.113106.

چکیده

دادرسی در مفهوم فرآیندی آن رفتن از دادخواهی به سمت حل اختلاف با صدور رای قاطع است که در بین تمام طرق حل اختلاف رسیدگی قاضی دادگستری و داور هرچند با تفاوت درماهیت، دادرسی محسوب می‌شوند.از لوازم دادرسی؛ آیین دادرسی است که برای معلوم شدن نقشه راه دادرس وطرفین، در طول مسیر دادرسی، ضروری است. آیین هر دادرسی، با عنایت به هدفی که برای آن دادرسی تعیین می‌گردد طرح ریزی می‌شود و هدف دادرسی؛ مبین دیدگاه حاکم بر دادرسی و کار آیی آن از حیث تحقق عنصر ذاتی عادلانه بودن دادرسی می‌باشد وتجلی گاه آن هم فرآیند دادرسی و رای صادره بوسیله دادرس به عنوان نتیجه دادرسی است. به طور سنتی فصل خصومت و یا کشف حقیقت به عنوان هدف دادرسی تعیین می‌گردید و که با عبور از دو مصداق مذکور امروزه بواسطه رواج نظریه ی دادرسی عادلانه، کارایی دادرسی ازحیث فرآیند ونتیجه نیز به عنوان هدف دادرسی مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The purpose of civil procedure and theories about it

نویسندگان [English]

  • asghar hajimohamadi 1
  • goodarz eftekhar jahromi 2
1 انش آموخته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحدn
2 Private law ,Department law Faculty , beheshti university
چکیده [English]

Process in its procedural sense means that moving from pleading to dispute settlement by issuing a firm judicial decision. Among all dispute resolution methods, only litigation process and arbitration process are called procedure although with difference in nature. Rules of procedure are requirement for process. These rules are essential for judge and litigants to determine the roadmap in the course of process. The rules of each process are arranged according to its defined purposes. The purpose of process explains dominate view toward process and its efficiency in sense of realization of due process as an essential element. The purpose of process becomes evident in the judicial decision of a judge as a result of proceedings. Dispute settlement and fact finding are the traditional purposes of process. Nowadays, beside the mentioned purposes, efficiency of procedure in sense of process and result is also another purpose of process because of the prevalence of doctrine of due process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: process
  • purpose of process
  • fact finding
  • dispute settlement efficiency of procedure

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1397
  • تاریخ دریافت: 12 دی 1396
  • تاریخ بازنگری: 09 تیر 1397
  • تاریخ پذیرش: 03 شهریور 1397