مقابله با ارتشاء در تجارت بین‌الملل: مطالعه تطبیقی قوانین آمریکا و انگلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی(نویسنده مسئول)

2 دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق

10.22034/jlr.2019.151838.1251

چکیده

چکیده
یکی از بزرگترین چالش‌های مربوط به تجارت بین‌الملل، شیوع ارتشاء است. امروزه، ارتشاء به شدت بر فعالیت‌های تجاری سایه انداخته و جنبه‌های مختلف آن را تحت الشعاع قرار داده است. شیوع ارتشاء و آثار منفی ناشی از آن، ضرورت مقابله جدی با این معضل را در عرصه داخلی و بین‌المللی ایجاد نمود. ایالات متحده با تصویب «قانون رویه‌های فساد خارجی» در سال 1977 اولین اقدام جدی در این رابطه را صورت داد. تصویب این قانون، ایالات متحده را به اولین کشوری مبدل ساخت که برای مقابله با ارتشاء در سطح داخلی و بین‌المللی، قانون جامع وضع نموده است. انگلستان نیز با تصویب «قانون ارتشاء» در سال 2010 ضعف قوانین ضد ارتشاء خود را برطرف نمود و توانست به نحو موثرتری با ارتشاء مقابله نماید. اهمیت این قوانین به حدی است که امروزه کمتر شرکت‌ چند ملیتی را می‌توان یافت که با هدف شناخت و رعایت مقررات آنها، برنامه ریزی نکرده باشد. مراجع تعقیب کننده این دو کشور، با استناد به نقض مقررات این قوانین، بسیاری از اشخاص و شرکت‌های داخلی و خارجی را تحت تعقیب قرار می‌دهند. در این پژوهش، هدف اصلی، بررسی این قوانین و پی بردن به طریقه مقابله با ارتشاء در تجارت بین‌الملل در پرتو مقررات آنها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Confronting Bribery in International Trade: A Comparative Study of US and UK Acts

نویسندگان [English]

  • navid rahbari 1
  • Aliakbar Khodayarinejad 2
1 بهشتی
2 Shahid beheshti university - faculty of law
چکیده [English]

Abstrace
Prevalence of bribery is the one of the major problems of international trade. Nowadays, bribery has dominated commercial activities and affected its various aspects. It is necessary to combat bribery spread and its adverse effect in domestic and international arena. Enactment of "Foreign Corrupt Practices Act" by United States in 1977 is the first serious action in this regard. United States is the first country has enacted comprehensive act to encounter bribery in domestic and international arena.With enactment of "bribery act" in 2010, England obviated the weakness of its antibribery laws and could encounter bribery effectively. These acts are too important and most of the multinational corporations plan to respect their provisions. prosecution authorities of these countries prosecute most of the domestic and foreign persons and companies due to breach of these acts. The present research aims to study these acts and discover way of encounter bribery in international trade through their provisions

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Bribery"
  • "International Trade"
  • "United States Acts"
  • "Foreign Corrupt Practices Act"
  • "England Bribery act"