مطالعۀ تطبیقی حقوق و وظایف اعضای خانواده در دین زردشتی و اسلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشدگروه تاریخ دانشگاه تهران

10.22034/jlr.2019.128997.1156

چکیده

خانواده شالودۀ حیات اجتماعی و سنگ بنای جامعه است. با ازدواج و تشکیل خانواده هر یک از اعضا اعم از والدین و فرزندان حقوق و وظایف خاصی نسبت به یکدیگر دارند. در دین زردشتی پس از ازدواج قانونی و رسمی که از آن با عنوان پادشاه‌زنی یاد شده اعضای خانواده از حقوق مشخصی بهره‌مند هستند. این نوع ازدواج به ازدواج دایم در دین اسلام شباهت زیادی دارد که در آن نیز اعضای خانواده حقوق و وظایف مشخصی دارند. در این پژوهش با استفاده از مطالعۀ تطبیقی، حقوق و وظایف اعضای خانواده از منظر دو دین زردشتی و اسلام مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این زمینه شباهت‌های زیادی بین دو دین وجود دارد که ممکن است خود نشان از پیوستگی و استمرار سنت میان آن‌ها باشد.
واژه‌گان کلیدی: خانواده، وظایف اعضای خانواده، حقوق اعضای خانواده، دین زردشتی، اسلام.
واژه‌گان کلیدی: خانواده، وظایف اعضای خانواده، حقوق اعضای خانواده، دین زردشتی، اسلام.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Family Members’ Rights and Duties in Zoroastrianism and Islam

نویسندگان [English]

  • Kolsoum Ghaznafari 1
  • Hosein Badamchi 1
  • Parvin Davari 2
1 Departmant of History, University of Tehran
2 Dep. of History, University of Tehran
چکیده [English]

Family is the foundation of social life and the cornerstone of the society. After marriage and family formation, each of the members, including the parents and children, is going to have special rights and duties towards one another. In Zoroastrianism after legal and official marriage, known as pādixšāyīhā zani, family members acquire certain rights. This type of marriage is much like permanent marriage in Islam, in which family members have certain rights and duties too. Conducting a comparative study, this article surveys the rights and duties of family members from the perspective of both Zoroastrianism and Islam, showing that there are many similarities between these two religions that might be an indication of the continuity between their traditions.
Conducting a comparative study, this article surveys the rights and duties of family members from the perspective of both Zoroastrianism and Islam, showing that there are many similarities between these two religions that might be an indication of the continuity between their traditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Family
  • Family Members’ Rights
  • Family Members’ Duties
  • Zoroastrianism
  • Islam