جماعت گرایی و حقوق عمومی؛ نسبت سنجی و تحلیل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق عمومی دانشگاه یزد

10.22034/jlr.2019.184120.1411

چکیده

نظر به اهمیت مطالعاتِ میان‌رشته ای در حقوق عمومی، مقالۀ حاضر به تحلیل مکتب جماعت گرایی و آثار آن بر نظام حقوق عمومی پرداخته است.جماعت گرایی به عنوان مکتبی نوارسطویی و معاصر ، با نقد لیبرالیسم و آموزه های آن در حوزه های اخلاق، سیاست و حقوق ، مترصّدِ اصلاح برخی کاستی ها و ناهنجاری هایِ جوامع لیبرال غربی و ارائۀ طرحی نو می باشد. تأکید بر اجتماعی بودنِ هویت انسان ، عدم تفکیکِ «واقعیت» از «ارزش» ، ناتوانی انسان در تشخیص فردی و مستقلِ «خیر» و ضرورتِ احیاء اخلاق فضیلت گرا ، از ایده های شاخص جماعت گرایان محسوب می شوند.جماعت گرایان با تبعیت از آراء افلاطون و ارسطو در باب رسالتِ اخلاقی و تربیتی حکومت ، از ارزش‌گذاریِ حکومت و یا حداقل نهادهای جمعیِ پائین تر از آن – همچون جماعات و انجمن ها- در مورد سبک زندگی و رفتار شهروندان دفاع می کنند. با بررسی های انجام شده این رهیافت حاصل آمد که پذیرش جماعت گرایی در نظام حقوق عمومی و قانون اساسیِ جامعه ، آثاری همچون کمال گرایی حکومت، ترجیحِ« نظم» بر«حق» و پذیرش حقوق بشرِ بومی و متناسب با فرهنگ داخلی را به همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Communitarianism and public law, Comparison and Analysis

نویسنده [English]

  • omid shirzad
Associate Prof , Department of Law and Political Science, Yazd University
چکیده [English]

With due attention to importance of interdisciplinary studies in public law, this paper has analyzed Communitarianism doctrine and it's effects on public law order. Communitarianism as a new Aristotelian and contemporary doctrine with criticize the liberalism and it's ideas in ethics, politics and law, is pursuing reform some defects in liberal societies and present a new plan. Emphasis on social identity of human, non-separation between "fact" and "value", human inability in individual discernment of the good and the necessity of revival virtue ethics, are the fundamental ideas of Communitarianism .Communitarian philosophers with following the Plato and Aristotle thought about ethical and training responsibility of government , defend from government or other social structures such as Community in assessment about citizen's life style .The conclusion of this paper demonstrates that acceptance the Communitarianism doctrine in the constitution and public law system , have effects such as perfectionism , preference the "order" on "right" and native human rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communitarianism
  • perfectionism
  • neutrality
  • The right
  • the good