توافقات کنترل در قراردادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 ;کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/jlr.2020.160456.1290

چکیده

سرمایه‌گذاری خطرپذیر از مهمترین و تاثیرگذارترین ابزارهای تامین مالی کسب وکارهای نوپا است. در این نوع از سرمایه‌گذاری، ‌سرمایه‌‌گذاران در طول رابطه میان مدت یا بلند مدت خود با شرکت‌ها‌ی کارآفرین ضمن تامین مالی و ارائه حمایت‌های مدیریتی به این نوع از کسب‌و‌کارها در زمانی که منافعشان تامین گردد به طرق مختلف این رابطه سرمایه‌گذاری را پایان داده و از شرکت کارآفرین خارج می‌گردند. آن‌ها برای حفظ سرمایه و اطمینان از کسب سود در زمان خروج از سرمایه‌گذاری درصدد دستیابی به کنترل و تاثیرگذاری در تصمیمات شرکت هستند. با توجه به آنکه عموماً میزان سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خطرپذیر کمتر از 50 درصد ارزش شرکت کارآفرین است، مهمترین ابزار دستیابی به این فرصت، توافق بر تعیین هیئت مدیره و شروط حمایتی مندرج در قراردادهای سرمایه‌گذاری است که در این نوشته مورد بررسی قرار گرفته‌اند. با ارائه تفاسیری از مواد قانونی حاکم بر شرکتهای سهامی چنین نتیجه گرفته ‌می‌شود که امکان اعمال این توافقات، مطابق با آنچه در صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر در عرصه جهانی متعارف است، در کشور ایران نیز وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Control Agreements In Venture Capital Contracts

نویسندگان [English]

  • mohammad soltanii 1
  • Mohammad Taher Azampour 2
2 Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Venture capital investment is one of the most important and most effective means of financing new businesses. In this type of investment, during the medium-term or long-term relationship with entrepreneurial enterprises while financing and providing management support for these types of businesses, investors terminate this relationship in different ways and exit the entrepreneurial enterprise at the time they find their benefits obtained. They seek to control and influence company decisions in order to maintain the capital and ensure the profit at the time of exit from investment. Given the fact that the amount of venture capital investment is generally less than 50% of the value of the entrepreneurial enterprise, the most important means of achieving this opportunity is to agree on the appointment of the board of directors and the protective provisions contained in the investment contracts, which are discussed in the present paper. It is concluded by providing an explanation of the legal materials governing joint-stock companies that the possibility of applying these agreements, in line with what is globally customary in the venture capital investment industry, is present in Iran as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Venture Capital
  • Control Agreements
  • Board of Directors
  • Protective Provisions