مفهوم تقارن بین عناصر مادی و معنوی در نگرش های مختلف منطقی (نگرش مناسب برای قانون گذاری)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22034/jlr.2020.177715.1349

چکیده

برابر اصول پذیرفته شده حقوق جزا، صرف وجود عنصر مادی و معنوی برای تحقق جرایم نیازمند به هر دو عنصر کفایت
نمی کند، بلکه هم زمانی آن ها نیز ضروری است.این مسأله بیانگر مفهوم تقارن بین عناصر مادی و معنوی می باشد.از سوی دیگر،دانش منطق ابزاری است که با ارائه تعاریفی صحیح از مفاهیم پیرامون،اندیشه ها را از افتادن در خطاها مصون نگه
می دارد.در این مقاله هدف آن است که به بررسی مفهوم تقارن بین عناصر در برخی اندیشه های منطقی که توسط بزرگان ارائه شده،پرداخته شود تا پس از آن معلوم گردد کدام یک از این اندیشه ی منطقی مفهومی بهتر از تقارن را برای قانون گذاری
ارائه می کنند که ضمن حفظ اصول مبنایی حقوق جزا، واقعیت ها و مصالح اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد تا نظام کیفری به هدف والای خود یعنی عدالت به نحو بهتری نائل آید.از این رو،در این مقاله ابتدا به بیان برخی از اندیشه های منطقی پرداخته می شود و سپس مفهوم تقارن از نگاه این اندیشه های منطقی مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت مشخص می شود که کدام اندیشه یا اندیشه های منطقی با تعریف خود از مفهوم تقارن زمینه را جهت تأمین مصالح اجتماع و عدالت کیفری فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The concept of coincidence between material and mental elements In different logical attitudes (Appropriate Approach to Legislation)

نویسندگان [English]

  • Ali Saffari 1
  • Razieh Saberi 2
1 Criminal law and criminology, Faculty of law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Criminal law and criminology, Faculty of law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

According to one of the accepted principles of criminal law, the principle of the coincidence of the material and mental element, the mere existence of these two does not suffice for the fulfillment of the crimes that require both elements, but their coincidence is also necessary. On the other hand, the logic is scientific that keeps ideas from falling into error by providing a proper definition of surrounding concepts. The purpose of this article is to examine the concept of the coincidence between elements in some of the logical ideas presented by the elders to determine which of them provides a better concept than coincidence for lawmaking. It helps to protect the realities and social interests while protecting the basic principles of criminal law and the penal system would be better achieved with its supreme goal of justice. Thus, in this article, first, some logical ideas are expressed and then the concept of coincidence is considered from the perspective of these logical ideas. Finally, it becomes clear what logical thought, with its definition of the concept of coincidence, provides context to supply community interests and criminal justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aristotle Logic
  • Fuzzy logic
  • Wittgenstein Logic
  • Absolute coincidence
  • Relative coincidence