مفهوم اعمال عمومی درپرتو آراء دیوان عدالت اداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضوهیات علمی دانشگاه آزاد شیراز-دانشکده حقوق وعلوم انسانی

10.22034/jlr.2020.150453.1242

چکیده

موضوع این مقاله مفهوم اعمال عمومی ومعیارهای تشخیص آنهادر پرتو آرای دیوان عدالت اداری است.اعمال عمومی درمقابل اعمال خصوصی درنگاه ابتدایی آن دسته اعمالی است که از سوی اشخاص حقوق عمومی انجام می شود. با این وجود تمایز ومرزگذاری میان اعمال عمومی واعمال خصوصی از یک سو وتقسیم بندی اعمال عمومی از سوی دیگراز ضرورت بسیاری برخورداراست.چون به تبع آن رژیم حقوقی خاصی برهردسته ازاعمال بار می شود.ضرورت این مسئله آنجا بیشترنمایان می گردد که نوع نظارت قضایی بر هریک از اعمال درگرو شناسایی و ایضاح مفهوم آنهاست.ازسوی دیگردرارتباط با صلاحیت دیوان عدالت اداری نیزتمایز میان انواع اعمال عمومی نقش تعیین کننده ای دارد. مقاله حاضر درپی تبیین وتشخیص مفهوم اعمال عمومی در آرای دیوان عدالت اداری است .نویسنده قائل به این است که دیوان عدالت اداری در تشخیص عمل عمومی ماهیت عمل را موردتوجه قرارنداده است ،بلکه از نظر شخصی بودن پیروی کرده است و ملاک آن را شخص انجام دهنده عمل قرارداده است.
کلیدواژها:عمل عمومی،ملاک شخصی،ملاک نوعی ،دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

concept of public acts in light of judgments of administrative justice court.

نویسنده [English]

  • kourosh ostovar sangari
faculty member of shirsz Azad University
چکیده [English]

The subject of this article is concept of public acts in light of judgments of administrative justice court. Simply, public acts versus private acts, are a group of acts that are done by individuals who are familiar with public law. Due to this difference, making distinction between public acts and private acts as well as dividing the public acts are really important. Because following them special law regime is applied to each group. Moreover, the way of judicial supervision on both groups of acts is depend on the identification and definition of them. On the other hand, distinction between different kinds of public acts is determinant related to the jurisdiction of administrative justice court. The aim of this article is to identify the criteria of distinguishing public acts in light of judgments of administrative justice court. The writer believe that the criterion of administrative justice court to identifying public act is the doer of an act rather than the act itself.
Key words:public act. administrative justice court.subjective and objective standards

کلیدواژه‌ها [English]

  • public act"
  • "administrative justice court"
  • "subjective standard"
  • " objective standards