تاثیر بازنشستگی کارمند در رسیدگی به تخلفات و اجرای مجازات های اداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/jlr.2020.109658.1017

چکیده

اصل بر این است که هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به تخلف ارتکابی کارمند در زمان اشتغال رسیدگی و در صورت احراز وقوع تخلف ،مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری را در باره او اعمال نمایند. اما در مواردی به واسطه بروز برخی موانع،رسیدگی به تخلف اداری یا اعمال مجازات کارمند محکوم علیه منتفی می شود . بازنشسته شدن کارمند قبل از شروع یا در جریان رسیدگی و پیش از صدور رأی ،موجب توقف رسیدگی و پس از صدور رای محکومیت نیز مانع اعمال مجازات می شود.با این حال ،در مواردی بازنشستگی کارمند، توقف رسیدگی به تخلف یا اجرا نشدن مجازات اداری را در پی ندارد . هم چنین در صورتی که تخلف واجد وصف مجرمانه کارمند،ریشه در زمان اشتغال داشته و کارمند پس از بازنشستگی، در دادگاه محکومیت کیفری پیدا کند یا اینکه پس از بازنشستگی مرتکب اعمالی شود که به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابل تعقیب باشد ،در چنین وضعیتی امکان رسیدگی به تخلفات کارمندان بازنشسته ونیز امکان اجرای مجازات های اداری درباره آنان

عنوان مقاله [English]

The Effect of Retirement in the Investigation of the Offenses and Enforcement of Administrative Penalties

نویسنده [English]

  • nekouie mohamad
Ph.D. In private law , Shahid Beheshti university

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative Offenses
  • Administrative penalties
  • stay of proceeding
  • enforcement of judgement
  • Retirement