تحلیلی تطبیقی بر ابعاد اجرای برنامه ارفاقی در گستره کارتلهای ضدرقابتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

10.22034/jlr.2020.109677.1013

چکیده

تحلیلی تطبیقی بر ابعاد اجرای برنامه ارفاقی در گستره کارتلهای ضدرقابتی


چکیده
برنامه ارفاقی به‌عنوان ابزاری کارامد در کشف و مقابله با کارتلها، واجد مزیتهای چشمگیری است که در خدمت مراجع رقابتی در آمده و فرصت مناسبی را برای محو فعالیتهای ضدرقابتی تدارک می‌بیند. برنامه معافیت که در ازای ارائه اطلاعات و همکاری کامل، امتیازاتی را مقرر می‌دارد، در سالهای اخیر به‌طرز فزاینده‌ای به استخدام مراجع رقابتی در آمده و کارایی خود را در قلمرو کارتلها به اثبات رسانده است. این مقاله می‌کوشد تا در تأملات و نگرشی تطبیقی، ضمن تبیین مفهوم و قلمرو برنامه ارفاقی، ابعاد مهم و شرایط اجرای آن را در پرتو رهیافتهای متنوع نظامهای حقوقی و تصمیمات اتخاذی و رویه مراجع رقابتی، تحلیل کند. نتایج حاصل از پژوهش، موضع حقوق رقابت ایران را که از برنامه ارفاقی غفلت کرده است، به چالش کشیده و بر ضرورت رفع این کاستی و تعدیل موازین رقابتی تأکید می‌ورزد. کلید واژگان برنامه ارفاقی، برنامه معافیت، ضمانت اجراهای رقابتی، حقوق رقابت، کارتل، حقوق تجارت

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Comparative Analysis on Aspects of Leniency Program Enforcement in Anticompetitive Cartels Sphere

چکیده [English]

The Comparative Analysis on Aspects of Leniency Program Enforcement in Anticompetitive Cartels Sphere Leniency Program as a means of detecting and cracking cartel activities has some considerable interests which can provide Competition authorities with a proper chance for eliminating anti competition activities in cartel sphere. Leniency Program, with its lure of leniency in exchange for self reporting and full cooperation, has been increasingly used and has proved its efficiency. Having clarified the notion and domain of leniency program, this paper in comparative study, is going to analyzing its important aspects and enforcement conditions regarding different approaches of legal systems and decisions made by competition authorities and their procedures. The results indicate that Iranian competition law which has ignored such efficient plan should address this deficiency and make some serious modifications.Key words: Leniency Program, Amnesty program, Competition remedies, Competition law, Cartel, Commercial lawThe Comparative Analysis on Aspects of Leniency Program Enforcement in Anticompetitive Cartels

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leniency Program
  • Amnesty program
  • Competition remedies
  • Competition Law
  • Cartel