دوره و شماره: دوره 22، شماره 85، بهار 1398 
5. خدمات کارگری در سازمان جهانی تجارت

صفحه 121-146

حاتم صادقی زیازی (نویسنده مسئول)؛ محمد حسین رمضانی قوام آبادی؛ مهدی علیزاده


12. تحلیل درک قانونی

صفحه 293-320

سید سعید مومنی؛ سید حکمت الله عسکری