دوره و شماره: دوره 22، شماره 87، پاییز 1398، صفحه 1-405 
2. امر اخلاقی و حق

صفحه 19-48

محمد راسخ؛ مائده تسخیری؛ علیرضا اسکندری؛ فائزه عامری


3. بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت کوین

صفحه 49-78

محمد روشن؛ مصطفی مظفری؛ هانیه میرزایی


5. فرضیه حقوق کیفری منطقی

صفحه 101-126

جعفر کوشا؛ علی پورحسن سنگری