دوره و شماره: دوره 22، شماره 88، زمستان 1398، صفحه 1-380 
6. وضعیت حقوقی اسقاط حق ارث از سوی وراث

صفحه 159-178

علیرضا عالی پناه؛ محبوب خدایی