دوره و شماره: دوره 23، شماره 89، بهار 1399، صفحه 1-439 
7. حفاظت از محیط زیست دریای خزر در چهارچوب اصل احتیاط

صفحه 171-194

فرشته بنافی؛ علیرضا آرش پور؛ آرامش شهبازی