دوره و شماره: دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، تابستان 1399، صفحه 1-507 
1. معضل کرونا در آیینه حقوق بین الملل معاصر

صفحه 11-57

ابراهیم بیگ زاده؛ سیدمحمد قاری سید فاطمی؛ سید هادی محمودی؛ محمدحسین لطیفیان