دوره و شماره: دوره 20، شماره 79، پاییز 1396 
4. خسارات تبعی در بیع بین المللی کالا

صفحه 99-122

حسن بادینی؛ ابراهیم تقی زاده؛ ناصر علی دوستی شهرکی؛ پانته آ پناهی اصانلو


9. تحولات تفکیک قوا در پرتو حکمرانی تنظیمی

صفحه 213-237

محمد حسین زارعی؛ فاطمه عزیز محمدی


11. رویکرد سازمان تجارت جهانی نسبت به اصل شفافیت

صفحه 273-297

محمد جعفر قنبری جهرمی؛ محمد علی زمانی


12. پیشگیری شناختی

صفحه 299-323

سعید قماشی؛ الناز جهانگیری