دوره و شماره: دوره 15، شماره 150، پاییز 1391 
2. بررسی انتخاب آزادانه شغل در پرتو حق اشتغال

سیدعزت الله عراقی؛ آزاده السادات طاهری