دوره و شماره: دوره 18، شماره 71، زمستان 1394 
5. تحول نظام مسئولیت بین المللی دولت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری

صفحه 145-181

محمد جعفر قنبری جهرمی؛ منصور وصالی محمود


6. تحلیل مبانی حقوق پدیدآورنده در نظام های کپی رایت و حقوق مؤلف

صفحه 183-206

میرقاسم جعفرزاده؛ یدالله دادگر؛ محمدعلی باقرصاد