دوره و شماره: دوره 18، شماره 70 - شماره پیاپی 630، پاییز 1394