دوره و شماره: دوره 18، شماره 69، تابستان 1394 
2. ماهیت حقوقی داوری

صفحه 1-29

عبدالله شمس؛ دکتر عبدالله شمس؛ عبدالله شمس


3. حقوق اقتصادی

صفحه 31-55

عباس قاسمی حامد


9. نقدی بر ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوقی

صفحه 223-245

سید ناصر سلطانی؛ سید ناصر سلطانی