دوره و شماره: دوره 18، شماره 72، زمستان 1394 
2. اصول و ساختار الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران

صفحه 35-69

حمیدرضا نیکبخت؛ سید حسن موسوی


7. مسئولیت مدنی کارگر در مقابل کارفرما

صفحه 177-200

حسن بادینی؛ حسین داوودی بیرق